En arbetsplats för alla

Vi bejakar mångfald och tror att våra framgångar bygger på medarbetare som är olika. Vi menar att en bra prestation bygger på att man trivs på jobbet och vi tror att olika synsätt, erfarenheter och kunskaper leder till framgång. Vi är alla olika och alla har något värdefullt att tillföra verksamheten.

Läs mer om miljö och arbetsmiljö

Säkerhetskultur

På BKAB avses organisationskultur bland annat de förställningar, kunskaper, beteende och värderingar som organisationen delar. I detta kan säkerhetskultur enklare definieras som förhållningssätt till säkerhet och risk.

Arbetet med säkerhetskultur syftar till att bevara, förstärka och kommunicera vikten av säkerhet och aktivt säkerhetstänkande. På Barsebäcksverket utgör medarbetarnas kollektiva förhållningssätt till säkerhet och risk en väsentlig del i det dagliga arbetet. Säkerhet är alltså integrerat i alla aktiviteter, där ansvar och ledarskap inom säkerhet fördelas på ett tydligt sätt och där säkerhetsarbetet drivs av ständigt lärande.

Blanketter och intyg

Nedan finner ni i bokstavsordning blanketter och intyg för tillträde samt länk till kärnkraftverkens utbildningsportal. Det är viktigt att blanketter och intyg lämnas in i god tid.

Om du är osäker på vilka blanketter eller intyg du ska lämna in, fråga din kontaktperson.

Blanketter för hälsodeklaration och läkarundersökning

Hälsodeklaration Läkarundersökning Läkarundersökning (Engelska)

Medgivande om registerkontroll och tystnadsförbindelse

Behandling av personuppgifter på BKAB

Med anledning av din anställning, ditt deltagande i Barsebäck Kraft AB:s (BKAB) verksamhet eller din vistelse hos oss på BKAB behöver vi behandla personuppgifter om dig. Det är BKAB som är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av de personuppgifter vi inhämtar från/om dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

De personuppgifter som förekommer är till exempel personnummer, namn, KID, signatur, kontaktuppgifter, information om godkänd läkarundersökning och fotografi.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att kunna bedriva BKAB:s verksamhet på ett lagligt och ändamålsenligt sätt, bland annat genom hantering av tillträde, identitetskontroll, registrering av arbetstid, dosimetri och behörighetsstyrning till it-system.

Ditt fotografi kommer att användas i samband med tillträde.

På grund av kameraövervakning kan du komma med på videoinspelning.

Deltar du i möten, utför arbeten med BKAB:s dokument eller genomför arbeten som kräver arbetsbesked kan personuppgifter om dig förekomma i löpande text och i samband med kvalitetssäkring av BKAB:s dokument.

I förekommande fall kan du få dina personuppgifter behandlade i samband med att du får tillgång till rum, klädskåp, verktyg, datorer, arbetskläder med mera.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för vår behandling är vårt gemensamma avtal. I flera fall behandlar vi personuppgifterna för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har och i vissa fall är grunden en intresseavvägning.

Vem kan komma att ta emot/behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas framförallt av BKAB och koncernbolag inom Uniper. I förekommande fall överför BKAB personuppgifter om dig, tillsammans med uppgift om genomförd läkarundersökning för radiologiskt arbete och den dos som du erhållit hos oss, till ett centralt dosregister (CDIS) som hanteras av Ringhals AB.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Generellt raderas behörigheter och liknande uppgifter en månad efter det att vi har avslutat vårt avtalsförhållande. Beroende på behandlingens art och våra rättsliga förpliktelser sparas historik och loggar av spårbarhetsskäl i minst 12 månader, samt i vissa fall under anläggningens livstid.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig ber vi dig besöka vår reception och där begära ett registerutdrag. Ansökan görs via ett formulär och styrks med giltig fotolegitimation.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen via epost: datainspektionen@datainspektionen.se

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via Unipers växel på 0771-765 765 eller via dataskyddsombud.sverige@uniper.energy