Besökares personuppgifter

Information från Barsebäck Kraft AB till besökare som ska delta i studiebesök med guidad tur.Med denna informationstext vill BKAB (Barsebäck Kraft AB) ge en övergripande information om hur och varför personuppgifter sparas. Kraven på information och hantering av personuppgifter framgår av EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter *.

Myndigheterna och BKAB ställer ett antal krav på personer som ska besöka en kärnteknisk anläggning. Myndigheterna ställer krav på att Tillståndshavarna ska så långt möjligt se till att tillträde sker reglerat och att man vet att det är rätt person som anländer. Det är därför viktigt att du kan legitimera dig när du anländer. Myndigheterna ställer krav på identitets-kontroll.

Omfattningen beror på vilka områden personen ska ha tillträde till. I tillträdes-systemet lagras personuppgifter såsom namn och personnummer, samt i förekommande fall vilken skola, företag eller förening gruppen kommer från. Uppgifterna finns i mejl- och pappersform fram till dess att besöket genomförts. Informationen sprids inte inom och utanför Barsebäcksverket. Endast behöriga personer har tillgång till informationen.

Om gruppen besöker kontrollerat område ska eventuell stråldos gruppen erhållit registreras på BKAB och centralt. Detta för att kunna följa upp krav för stråldosregistrering. Detta är ett myndighetskrav.

Uppgifterna sparas fram till dess att besöket är genomfört, och raderas sedan omgående. Senast måndag veckan efter att besöket genomförts.

Barsebäcksverket är ett skyddsobjekt och är därmed kameraövervakat med akt på det fysiska skyddet. Inspelat material lagras max 1 månad.
BKAB ingår i koncernen Uniper. Dataskyddsombudet kan kontaktas på tel. 0771-76 57 65.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Barsebäck Krafts logo | Barsebäcks kärnkraftverk
Barsebäck Krafts logo | Barsebäcks kärnkraftverk