Vi bryr oss om människor och miljö

För oss är hälsa och säkerhet två viktiga frågor. Därför har vi tagit fram en plan för hur vi arbetar med dessa frågor:

 • säkerheten kommer alltid först  
 • vi värnar om människor hälsa  
 • vi skyddar vår personal och våra tillgångar
 • vi agerar med ansvar för att minska vår miljöpåverkan

Vi är medvetna om att alla olyckor som kan ske på andra platser även kan ske på ett kärnkraftverk (brand, åsknedslag osv.) Alla som jobbar på vår anläggning (egen personal och extern) går igenom särskilda kurser i strålskydd, första hjälpen med HLR och brandförsvar, samt anpassade utbildningar inom säkerhetskultur.  Allt för att minska risken för tillbud.

Miljö

Vi vill bidra till en god miljö i vår omgivning och leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss av myndigheter och omvärlden och vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Barsebäcksverket är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt sätt att hantera miljöfrågor samt vår miljöpåverkan blir granskade av både revisorer och myndigheter.

I vår verksamhet tar vi hänsyn till både miljön och säkerheten på anläggningen. Detta tar sig till uttryck i ett miljöarbete där säkerhet och miljö inte blir varandras motsatser. Nedan följer några exempel på vad vi arbetar med för att underlätta det här förhållandet:

 • Utnyttja resurser effektivt, t ex genom vatten- och energibesparingar och genom att återvinna så mycket som möjligt.
 • Ta hand om restprodukter på miljöriktigt sätt.
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
 •  Regelbundet utvärdera och förbättra säkerhets- och miljöarbetet.

Varje år etablerar vi miljömål inför kommande år och en miljöhandlingsplan som definierar hur vi ska nå dessa mål.

 

Följ med Pia som arbetar med rivningen

Arbetsmiljö

Mår vi bra, presterar vi bra, vilket är en ledstjärna för oss. Barsebäck Kraft är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2012.

Mål för Barsebäck Kraft och koncernen

Ledarskap, identitet och kultur

Öka chefers och beslutsfattares kompetens genom utbildning och coachning inom miljö och arbetsmiljö. Öka chefers kunskaper kring psykisk hälsa och hur man når ut till personalen. Aktivt arbeta för ett inkluderande arbetssätt.

Tekniska- och anläggningsspecifika mål

Behålla medvetenheten om betydelsen av rapportering och utredning av riskobservationer och tillbud, i syfte att förhindra framtida olyckor och för att säkerställa effektiva och säkra arbetssätt.

Fokusområden

 • Balans mellan arbete och fritid
 • Organisation och arbetsfördelning
 • Samarbete
 • Kompetens
 • Relevanta riskbedömningar kopplat med effektivt åtgärdsarbete

Strålning är en naturlig del av arbetsmiljön på ett kärnkraftverk. Vi jobbar kontinuerligt med strålskydd, tex att mäta, kontrollera och att förebygga onödig exponering. Hur vi tar hand om det radioaktiva avfallet kan du läsa mer om här.

 

Miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vår Miljö- och arbetsmiljöpolicy är en integrerad del av Verksamhetspolicyn.

För mer information kontakta Anna Sällberg