Vi bryr oss om människor och miljö

BKAB ingår i Uniperkoncernen och vi följer koncernens riktlinjer för HSSE-arbete:

 • vi arbetar bara säkert
 • vi värnar om människor hälsa  
 • vi skyddar vår personal och våra tillgångar
 • vi agerar med ansvar för att minska vår miljöpåverkan

Miljö

På Barsebäck Kraft arbetar vi aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill bidra till en god miljö i vår omgivning och leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss av myndigheter och omvärlden.

Barsebäcksverket är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt sätt att hantera miljöfrågor samt vår miljöpåverkan blir granskade av både revisorer och myndigheter.

I vår verksamhet måste vi ta hänsyn till både miljön och säkerheten på anläggningen. Detta tar sig uttryck i ett miljöarbete där säkerhet och miljö inte blir varandras motsatser. Nedan följer några exempel på vad vi arbetar med för att underlätta det här förhållandet:

 • Utnyttja resurser effektivt, t ex genom vatten- och energibesparingar och genom att återvinna så mycket som möjligt.
 • Ta hand om restprodukter på miljöriktigt sätt.
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
 •  Regelbundet utvärdera och förbättra säkerhets- och miljöarbetet.

Varje år etablerar vi miljömål inför kommande år och en miljöhandlingsplan definierar hur vi ska nå dessa mål.

Arbetsmiljö

Mår vi bra, presterar vi bra är en ledstjärna i vårt arbetsmiljöarbete. Barsebäck Kraft är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2012.

Certifieringsstandarden ställer upp emot 60 krav. Barsebäcks verksamhetsstyrande system omfattar styrande policy, instruktioner och mål samt rutiner för framtagande av redovisande dokument i form av bland annat rapporter och protokoll.
Mål för Barsebäck Kraft och koncernen
Ledarskap, identitet och kultur

Öka chefers och beslutsfattares kompetens genom utbildning och coachning inom miljö och arbetsmiljö. Öka chefers kunskaper kring psykisk hälsa och hur man når ut till personalen. Delaktighet i hela Uniperkoncernen med att utveckla en miljö- och arbetsmiljöidentiteten via ett inkluderande arbetssätt.
Tekniska- och anläggningsspecifika mål

Behålla medvetenheten om betydelsen av rapportering och utredning av riskobservationer och tillbud, med syfte att förhindra framtida olyckor och för att säkerställa effektiva och säkra arbetssätt.

Fokusområden, risker och utmaningar som är viktiga att hantera i vårt arbetsmiljöarbete:

 • Balans mellan arbete och fritid
 • Organisation - arbetsfördelning
 • Samarbete
 • Kompetens
 • Relevanta riskbedömningar kopplat med effektivt åtgärdsarbete

 

Miljö- och arbetsmiljöpolicy

BKAB:s Miljö- och arbetsmiljöpolicy är en integrerad del av Verksamhetspolicyn.

För mer information kontakta Anna Sällberg