Globalt räddar kärnkraften klimatet från 2 miljarder ton koldioxid – varje år. Det är 40 gånger så mycket som Sveriges totala årliga koldioxidutsläpp. Utöver att vara fossilfri är också kärnkraftselen planerbar, vilket kommer att bli allt viktigare i takt med att den förnybara icke-planerbara elproduktionen byggs ut.

Det senaste årtiondet har det hänt mycket inom kärnkraften, och många innovativa projekt för att kärnkraften ska fortsätta kunna vara en viktig del i framtidens fossilfria energisystem håller på att bli verklighet. En sådan innovation är SMR, ”Small Modular Reactor”, som översatt till svenska helt enkelt blir ”liten modulär reaktor”.

Hur en liten modulär reaktor fungerar

Det som skiljer en Small Modular Reactor (SMR) från dagens stora kärnkraftverk är att den skulle kunna leverera samma stabila och fossilfria el som idag, men mer flexibelt och utan att ta lika mycket plats.

Mindre och billigare – men med samma kraft

Det som särskiljer en SMR från dagens stora kärnkraftverk är att den skulle kunna leverera samma stabila och fossilfria el som idag, men mer flexibelt och utan att ta upp lika mycket plats. Även säkerhetssystemet i en SMR är annorlunda, där ett så kallat passivt säkerhetssystem innebär att om en incident skulle inträffa så kyler reaktorn ner sig själv, utan att vara beroende av någon yttre elförsörjning.

Tanken är att de olika delarna till en SMR tillverkas i en fabrik och transporteras till sajten. Delarna monteras sedan ihop på plats, nästan som en byggsats. Eftersom de kan serietillverkas blir både kostnaden och tiden som krävs för att bygga en SMR mycket lägre än för ett storskaligt kärnkraftverk. Genom att koppla ihop flera SMR på platser där det behövs mer el kan effekten anpassas bättre till specifika behov, vilket bidrar till mer flexibilitet, stabilitet och planerbarhet i elförsörjningen.

En SMR behöver inte laddas med nytt kärnbränsle lika ofta som ett konventionellt kärnkraftverk. Vissa modeller av SMR levereras till och med färdigt med allt bränsle som det kommer att behöva under sin livstid. Därefter flyttas hela bränsleenheten till slutförvar. Detta minskar både kostnaderna och ökar driftsäkerheten.

Olika typer av SMR

Det pågår utveckling av olika typer av SMR. Vissa bygger på samma teknologi som i dagens andra och tredje generations konventionella kärnkraftverk, fast i mindre skala. Andra modeller är så kallade Bridreaktorer, vilket innebär att de kan omvandla isotoper som normalt sett inte är klyvbara till klyvbara isotoper, ofta uran-235 till plutonium-239. Denna kategori reaktorer tillhör den så kallade fjärde generationens kärnkraft, eller Gen-IV, och kan utnyttja en mycket högre andel av energiinnehållet i uranet, vilket också minskar mängden kärnavfall drastiskt.

I de SMR-modeller som just nu utvecklas används även olika typer av kylning, till exempel vatten, flytande metaller så som bly, gas eller smält salt.

Uniper satsar på utvecklingen av SMR

Det finns ett stort internationellt engagemang kring möjligheterna med SMR, och länder som USA, Storbritannien, Kanada och Ryssland storsatsar nu på att fortsätta ta utvecklingen framåt.

I USA har Bill Gates TerraPower, GEH och X-Energy fått 160 miljoner USD för att bygga två avancerade demonstrationsreaktorer, och bolaget NuScale har fått federala medel för att uppföra 12 SMR. I Storbritannien har Rolls Royce beviljats medfinansiering för att uppföra en vattenkyld SMR innan 2031.

Även Sverige är en del av utvecklingen, där Uniper tillsammans med KTH och företaget Blykalla arbetar för att ta fram en SMR som passar våra svenska förhållanden under namnet ”Swedish Modular Reactors”. Ambitionen är att ta fram en reaktor som kan fortsätta att förse industri och samhälle med fossilfri el på ett stabilt, kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

SMR är en teknik som är högaktuell för Uniper, och vi lämnade tidigt under 2021 in en ansökan till Energimyndigheten på 125 miljoner kronor för att uppföra en forskningsanläggning för att kunna testa material och komponenter i denna nya typ av kärnkraft.

Uniper Swedish modular reactors
PDF - 335.91 KB

En del av lösningen för en klimatsmart och konkurrenskraftig framtid

Fördelarna med SMR är många. För det första så kommer elsystemet att fortsätta behöva stabil och planerbar kraft som kan komplettera den väderberoende elproduktionen. Här innebär flexibiliteten och planerbarheten med SMR en stor möjlighet.

För det andra kan SMR spela en viktig roll för elförsörjningen när Sverige de kommande decennierna fördubblar sin elanvändning. Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att vi ska kunna tillgodose detta ökade behov på ett klimatsmart och effektivt sätt.

För det tredje innebär möjligheten att placera en SMR precis där behovet är som allra störst en stor fördel för framtidens klimatsmarta industri. En eller flera SMR skulle till exempel kunna byggas i direkt anslutning till ett stålverk, en vätgasfabrik eller en batteritillverkare och därmed kunna förse dessa direkt med stabil och fossilfri el.

Om Sverige ska klara klimatomställningen behöver vi storsatsa på fossilfri elproduktion, där SMR har stor potential att vara en del av lösningen. Unipers satsningar på SMR är en del av vårt arbete mot en klimatsmart och konkurrenskraftig framtid.

Relaterat innehåll

År 2050 kan Sverige behöva dubbelt så mycket el som idag, ungefär 150 TWh mer än idag. Hur ska vi lyckas med det?

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften.

De förnybara kraftslagen ökar snabbt, men kommer inte att kunna ersätta hela den nuvarande produktionen. Därför behöver vi redan idag börja undersöka hur dagens kärnkraft ska kunna kompletteras och så småningom ersättas med ny kärnkraft. Hur ser då framtidens kärnkraft ut?

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.