ScanArcs innovativa metod kan halvera koldioxidutsläppen från ståltillverkning

Sedan 70-talet har det företag som idag heter ScanArc Plasma Technologies utvecklat metoder för att skapa mer miljövänliga metallurgiska processer. ScanArc använder el för att nå upp i rätt temperaturer vid reduktionen av järnmalm och halverar på så sätt koldioxidutsläppen. Vi har besökt ScanArc i Hofors för att lära mer om miljövänlig järntillverkning och vikten av högkvalitativ el.

Tack vare möjliggörare som ScanArc och andra banbrytande utvecklingsinitiativ drivna av el går stålindustrin en ljusare framtid till mötes.

Visste du att...

Stålverken i Bergslagen Sweden Kablarna i Sveriges elnät

Svenskt stål håller ihop Eiffeltornet

Sverige har en fantastiskt stark bas- och processindustri. Stålindustrin är ett bra exempel och svenska stålet går att hitta i några av världens mest berömda monument. Till exempel var det Borgviks Bruk i Värmland som tillverkade alla de 2,5 miljoner nitarna som håller ihop Eiffeltornet i Paris. Varje dag exporterar Sverige ett och ett halvt Eiffeltorn av stål till cirka 140 olika länder[1] världen över – Stål som sedan återfinns i allt från framtidens världsberömda monument till bostadshus. Den svenska stålindustrin är en viktig samhällsbärare. Idag sysselsätter industrin runt 17 000 personer direkt och cirka 28 000 personer indirekt[2]. I takt med att världens befolkning växer och får allt högre välfärdsambitioner växer efterfrågan på stål. Därför går svensk stålindustri en ljus framtid till mötes och kommer antagligen fortsätta vara en viktig del av svensk ekonomi under lång tid framöver.   

Stålet – Morgondagens klimathjälte?

Stålindustrin har varit en viktig förutsättning för att bygga Sverige som vi känner det. Den har skapat många arbetstillfällen och drivit på teknologisk utveckling och innovation. Men tyvärr finns vissa nedsidor med stålproduktionen.

Att tillverka stål kräver mycket stora mängder energi. Användningen av energi och processkol i stålindustrin motsvarar cirka 15 procent av den totala energianvändningen i svensk industri[3]. Idag kommer 90 procent av utsläppen från stålindustrin från reduktionen av järnmalm till järn i masugnar.

Användningen av koks i stålindustrin har varit förhållandevis stabil sedan 1990, då det har saknats alternativa tekniker[4]. Men kanske kan ny teknologi ändra på det. Idag sker ett intensivt utvecklingsarbete inom branschen för att hitta nya lösningar på problemet. Ett av många exempel är företaget ScanArc Plasma Technologies. Bolaget har utvecklat en ny metod för järnframställning som halverar koldioxidutsläppen genom att använda el istället för en del av kokset.

De metallurgiska processer som utvecklas av ScanArc är plasmabaserade. I en plasmagenerator omvandlas elektrisk energi till energi som bärs av en het gas. På så sätt kan el användas istället för fossila bränslen för att komma upp i de höga temperaturer som behövs vid järnframställning.

Om el kan ersätta fossila bränslen i vissa energikritiska processer inom järn- och ståltillverkningen finns goda möjligheter att stålet ska kunna bli en sann klimathjälte. Stål har nämligen många egenskaper som är positiva för miljön: Produkter tillverkade av stål är hållfasta och kan användas länge. Dessutom kan stål återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras. Idag är dessutom stålet en viktig komponent i den teknik som gör världen mer miljövänlig, till exempel i vindkraftverk[5].

Att lösa branschens klimatutmaning är komplext och kräver ett långsiktigt och brett utvecklingsarbete. Många olika slags lösningar behövs för att lösa utmaningen på global nivå.

Elen gör svensk industri mer miljövänlig

Överallt i vår industri används idag el för att ersätta fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Ofta kan man genom att ersätta kol eller olja med el i ett litet steg av en produktionsprocess undvika enorma koldioxidutsläpp – precis som i exemplet med ståltillverkning. I Sverige har regeringen satt upp en vision om ett Sverige utan några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. För att uppnå det målet kommer vi behöva ersätta fossila bränslen med el i allt större utsträckning[7].

Att ersätta fossila bränslen med el leder i de flesta fall också till en energieffektivisering, elfordon minskar energiåtgången per fordon med upp till 60-70 procent och ersätter man en oljeeldad panna med en värmepump gör man en energibesparing i samma storleksordning. Totalt sett så beräknas elanvändningen öka med 12-15 procent till 2050 i Sverige och Norden samtidigt som våra nettoutsläpp av koldioxid helt elimineras.

Industrin kräver el av hög kvalitet

För att Sveriges industri ska ställa om till eldrift utan att industrins leveranssäkerhet eller produkternas kvalitet påverkas negativt är det extremt viktigt att vår el är av tillräckligt hög kvalitet och levereras utan avbrott. Annars finns det risk för både strömavbrott och kostsamma produktionsstopp och att viktig eldriven utrustning går sönder.

För att elen ska fortsätta hålla hög kvalitet samtidigt som vi får en allt högre andel energi från sol och vind i vårt energisystem behöver vi en stark bas- och reglerkraft som skapar stabilitet i energisystemet oavsett väder och årstid. Bas- och reglerkraft genereras främst av vatten- och kärnkraft, pålitliga energislag som kan anpassas efter vårt behov och svensk industri kan förlita sig på. I forna tider placerades ofta järnverk vid forsar som genererade vattenkraft till produktionen, därför finns fortfarande majoriteten av våra stålverk i Bergslagen. Samma trygghet kan vattenkraften idag skapa överallt i landet.

Vi ser till att Sverige har både reglerkraft och baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft, värmekraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

el-i-stal

Vår elproduktion i Sverige

Reservkraft

Extra kraft när det behövs

vattenkraft

Vi flödar av svensk förnybar energi

karnkraft

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov