Integritetspolicy

- hur vi behandlar dina personuppgifter

UNIPER med dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss som besökare på vår hemsida eller direkt till oss på något annat sätt. I denna integritetspolicy finner du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.
Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas mycket sällan och bara om det finns särskilt starka skäl samt om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför UNIPER om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

 

Insamling av personuppgifter och cookies

När någon besöker vår hemsida använder vi oss av så kallade cookies. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att det skall vara enkelt att nå korrekt information och anpassa besöket efter individuella önskemål. Det finns alltid möjlighet att säga nej eller ja till cookies och besökaren kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt sina önskemål.
Det går även bra att frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon person lämnar uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande. Detta sker såklart bara om vi har ett berättigat syfte och ändamål med det.

 

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke.

 

Information till den registrerade

  • När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om vilket UNIPER bolag som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna
  • För vilket ändamål personuppgifterna samlas in, vilket legalt stöd vi har för att hantera personuppgifterna.
  • Annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna. Rätten att ansöka om information och få rättelse. Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen.
  • Om vi samlar in personuppgifterna själva och den person vars uppgifter vi samlar in inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera den berörda.

 

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål. I många fall är ändamålet att säkerställa en leverantörsförbindelse eller annat avtalsförhållande. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande.

Behandling av personuppgifter i tredje land 
Dina personuppgifter kan i undantagsfall komma att hanteras i ett land utanför EES området. För att säkerställa en säker hantering har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal. Kopia på förekommande avtal eller andra åtgärder kan du finna på vår hemsida.

 

Förekommande samtycken

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

Marknadsföring

Vi använder sällan personuppgifter för marknadsföring. I de fall personuppgifter kan komma att användas för någon form av marknadsföring t.ex. marknadsföring av olika event eller liknande anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för marknadsföring kan alltid anmäla detta till oss.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom UNIPER koncernen eller till samarbetspartners. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.
Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer UNIPER först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet
Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

 

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga som inkommit via e-post har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål.

 

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag besök någon av våra receptioner och där du via ett formulär kan ansöka om registerutdrag, ta med dig giltig fotolegitimation.
Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

 

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud.sverige@uniper.energy  eller via vår växel på 0771-765 765
 

En an våra medarbetare på en av våra anläggningar | Uniper

Läs mer om oss

Leverantärsportalen | Uniper

Uniper Sveriges leverantörsportal

En av våra medarbetare | Uniper

Kontakta oss