Malmö,
18
Oktober
2022
|
13:56
Europe/Amsterdam

500 000 meter titanrör ska bort

Ett världsunikt industriprogram pågår för närvarande i södra Sverige, fyra kärnreaktorer i Oskarshamn och Barsebäck ska rivas samtidigt. Genom att genomföra nedmonteringen säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt skapar vi här förutsättningar för ny energiproduktion. 

Håkan_Norin_1I projektet arbetar experter inom kärnteknik med en erfarenhetsbaserad metod, som gör arbetet både säkrare och effektivare. Håkan Norin är projektledare på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG), där arbetat med att nedmontera kondensorerna vid reaktorerna O1 och O2 utförts. Kondensorn är den vattenfyllda del av reaktorn, dit vattenångan från turbinen leds till för att kylas och bli vatten igen. Projektet med att nedmontera kondensorn på O2 startade i januari 2021, och en månad senare påbörjades samma arbete på O1. Håkan berättar om projektet och dess utmaningar: 

– Att arbeta med rivning i kärnkraftsmiljö är speciellt, inte som att arbeta med rivning i vanlig industri. Säkerhetsrutinerna är fler och reglerna är mer omfattande. Därför behövde vi utbilda och stötta de som inte tidigare arbetat i kärnkraftsmiljö. Men efter en inkörningsperiod med utbildningar och säkerhetsgenomgångar fungerade arbetet bra.

Inom projektet sker rivningsarbetet i sekvens. Det  innebär att man påbörjar varje moment vid en kondensor, innan samma sak görs i nästa. På så vis kan arbetet ständigt förbättras. Håkan ger exempel på hur det går till: 

– Vi lärde oss mycket under nedmonteringen av den första kondensorn, som vi hade nytta av när vi gick på nästa. Ett exempel är att vi bytte maskiner för att kunna dra ut titantuberna, rören som används för att kyla vattenångan från turbinen. Den första maskinen fungerade inte som vi tänkt oss och då fick våra experter hitta specialutrustning som visade sig fungera bättre. 

De nya maskinerna gjorde att arbetet blev både effektivare och säkrare, berättar Håkan. 

– När titantuberna väl var borta demonterades först undre delen av turbinen och sedan skars kondensorn, bit för bit och plockades bort. Arbetet med nedmonteringen av kondensorn vid O1 och O2 är nu klart. Totalt har cirka 500 000 meter titanrör avlägsnats från de nedmonterade kondensorerna på OKG, berättar Håkan. 
 

Rent med helt vanligt vatten

Arbetet har flyttat över till Barsebäck 1 och 2, där nedmonteringen av ytterligare två kondensorer snart är helt genomförd. Nytt för Barsebäcksverket är att vattenblästring används för att rengöra kondensorns insida. Fördelen är att metallen kan friklassas direkt på plats och sedan skickas till metallåtervinning. 

Standardtext

Arbetet med nedmonteringen och rivningen av Barsebäck 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2 är ett gemensamt och samordnat program under perioden 2020-2028. Kostnaden för projektet uppgår till cirka 11 miljarder kronor. Mer än 10 000 ton utrustning har monterats ned, lyfts ut och packats. Den del av materialen som inte kan friklassas, mellanlagras på anläggningarna i väntan på slutförvar. Genom att ta hand om kärnkraftverkens hela livscykel skapar vi förutsättningar för ny kärnteknik.