Malmö,
08
December
2021
|
18:59
Europe/Amsterdam

Ett Silicon Valley för kärnkraft i Sverige

Kan Oskarshamn och OKG bli ett Silicon Valley för framtidens svenska energisystem? Ja, om vi ska tro Johan Lundberg och Jesper Jarnhäll, styrelseledamot respektive vd för SMR AB, bolaget som ska utveckla en första svensk SMR. På OKG kan vindkraft, solenergi, energilagring, vätgasproduktion och framtidens kärnkraft samsas för att skapa en helhet som blir större än summan av delarna.

Vi har pratat med två personer med djup inblick i planerna på att utveckla nästa generations kärnkraft i Sverige. Johan Lundberg, vd på OKG samt styrelseledamot i Swedish Modular Reactors AB (SMR AB) och Jesper Jarnhäll, vd för SMR AB. SMR AB är bolaget som ska utveckla den första småskaliga och modulära reaktorn i Sverige, och som Uniper äger till hälften tillsammans med Blykalla.

Behovet av mer el driver utvecklingen

Hur tänker Uniper kring SMR-teknologin, och dess roll i energisystemet? Johan Lundberg menar att det som i grunden driver utvecklingen är behovet av mer el i framtiden, och parallellt med det behovet av mer planerbar och fossilfri elproduktion.

– Vi kommer att använda kanske dubbelt så mycket el inom bara 25 år. Då behövs alla energislag man kan tänka sig, inklusive kärnkraft, vindkraft och solenergi. Även om tekniken självklart kommer att utvecklas kommer vi inte att kunna lagra el så det räcker till hela Sverige. Det kommer att behövas planerbar fossilfri elproduktion.

Johan menar att Sverige har varit ett föregångsland, och att vår industriella utveckling har byggt på att vi har haft ett stabilt och billigt elsystem. Verksamheter utvecklas där förutsättningarna är bäst. Norrland är ett exempel på det. Det är inte bara platsbrist som gör att det inte byggs några industrier i Malmö – utan också bristen på stabil och fossilfri el.

– Elsystemet har en strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen. Jag tycker att staten behöver ta en tydligare roll. Det är inte minst en säkerhetsfråga för Sverige, har vi ett fungerande elsystem eller inte? Och när industriella satsningar som Hybrit uppe i norr kan behöva så mycket som tio procent av hela Sveriges elanvändning, ja, då har det en påverkan på hela landet.

Ett Silicon Valley för framtidens energisystem

Det är i det perspektivet som man ska se på SMR-planerna. När en stor del av den planerbara elproduktionen antingen faller för åldersstrecket, eller intecknas av industrisatsningar i andra delar av landet, behövs annan fossilfri produktion som kan svara upp mot behovet. OKGs site utanför Oskarshamn är som Johan påpekar perfekt lämpad för ändamålet.

– Genom OKG har vi en lång tradition av att ha kärnkraft i området. Man skulle kunna säga att det är Sveriges Silicon Valley för kärnkraft, inte bara för att det är en av ett fåtal platser där kärnkraft är tillåten i Sverige, utan också för att vi här konkret visar hur vi tar ett helhetsansvar för kärnkraften genom nedmonteringen och rivningen av reaktor 1 och 2 som ska vara klar 2028. Kopparkapslarna som ska användas i slutförvaret av använt kärnbränsle kommer att byggas här, och mellanlagret för kärnbränsle, CLAB, finns redan på plats. Kort sagt, det finns enormt mycket kärnkraftskompetens på OKG, och vi vill gärna vara en del av framtidens energilösningar.

Rivning av gamla reaktorer lämnar plats för nya

När rivningen av O1 och O2 är klar ser Johan stora möjligheter att gå vidare med en SMR-demonstrationsreaktor på samma plats. Han beskriver det som en spjutspetsteknologisk satsning.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse från övriga näringslivet för vår SMR-satsning. Blykallas modell är långt gången och redan testad i labbmiljö. Kombinationen med Uniper skapar stor trovärdighet. Vi är först i Sverige, men också del av en spännande global utveckling med exempel som Nuscale, Rolls-Royce och GE Hitachi.

Vilka hinder återstår då innan Sverige kan få sin första kommersiella SMR? Enligt Johan handlar det till stor del om att de svenska regelverken är anpassade till de lättvattenreaktorer vi har idag.

– Förutom att en SMR är mycket mer kostnadseffektiv eftersom den kan serieproduceras är den också mycket mer flexibel, tack vare sin storlek. Vill man verkligen använda teknologin fullt ut borde man därför ställa kraftverken närmare kunden, om det så är en elintensiv industri eller ett fjärrvärmenät. Det är inte möjligt med dagens lagstiftning.

Många möjligheter med SMR

Med den passningen till politiken lämnar vi Johan och övergår till ett samtal med Jesper Jarnhäll, vd för SMR AB.

Jesper är smittande entusiastisk över alla möjligheter med SMR-teknologin. Där andra ser problem ser han möjligheter. Höga kostnader? Inga problem. Då hittar vi bara andra intäktsströmmar, till exempel att sälja spillvärmen till fjärrvärmesystem, eller att bidra till cirka 30 procent mer effektiv vätgasproduktion tack vare de höga temperaturer som genereras av en SMR. Den stabila elproduktionen skapar systemnyttor som kan säljas och öka intäkterna. Så där kan man hålla på, och så småningom inser man att en SMR faktiskt är något helt annat än de kärnkraftverk vi har vant oss vid. Jesper fortsätter.

– Vi utvecklar fjärde generationens SMR, som ska vara klar runt 2030. Med den kan vi använda bränslet mycket mer effektivt. Det gör att vi kan korta ner lagringsperioden av kärnbränsle avsevärt, på sikt ner till 1000 år. Vår SMR kommer att laddas med bränsle en enda gång tack vare att vi kan plocka ut mer energi ur uranet. Det är mycket driftsäkrare än att byta bränsle varje år.

En reaktor stor som en Attefallare

Ett kännetecken för en SMR är som sagt att den är mindre än en traditionell reaktor. Hur mycket mindre varierar mellan olika SMR-modeller, men den som SMR AB utvecklar är tänkt att ha en effekt på 55 MW, att jämföra med O3:ans effekt på 1400 MW. Med mindre effekt blir också det totala fotavtrycket väsentligt mindre.

– Skälet till att vi valde 55 MW är att den är precis så stor att den fortfarande kan byggas i en fabrik och transporteras på vanlig lastbil till platsen där den ska stå. Själva reaktorkärlet tar bara upp en yta på 25 kvadratmeter och tack vare att den bygger på passiva säkerhetssystem kommer det inte att krävas stora säkerhetsavstånd till kringliggande byggnader.

Oskarshamn kan bli modellen för framtidens energisystem

Liksom Johan talar sig Jesper också varm för visionen om OKG som en plats där framtidens energisystem kan ta form.

– OKG kan bli ett energicentrum där vi demonstrerar hur samhället kan bygga bort den fossila energin och byta den mot ren energi i ett integrerat system. Vi har redan börjat titta på en storskalig solpark utanför OKG. Tillsammans med SMR-anläggningar kan vätgas produceras effektivt. Batterilager kan placeras på site för att bidra till systemstabilitet vid behov. Då kan fossila kraftverk plockas bort.

Jespers uppdrag handlar om att se till att SMR AB kan sätta spaden i marken för bygget av en elektrisk testreaktor senast 2023. En del av det jobbet går ut på att lotsa projektet genom en anslagsansökan från Energimyndigheten. Anslaget är tänkt att bidra till finansieringen av projektet och besked väntas någon gång i början av 2022. Om allt löper på enligt plan kan en elektrisk testreaktor börja byggas redan 2023. Därefter ska en kärnteknisk demonstrationsreaktor börja byggas kring 2025, för att sedan, om allt går vägen, lämna plats för en fullskalig kommersiell reaktor i början av 2030-talet.

Därmed skulle en ny era för den svenska kärnkraften inledas.

Uniper satsar på SMR tillsammans med Blykalla och KTH

Uniper avser att göra gemensam sak med Blykalla och Kungliga Tekniska Högskolan för att bygga och kommersialisera en ny typ av reaktor i Sverige. Projektet, som attraherar både industri och akademi är döpt till Swedish Modular Reactors, och har ansökt om stöd hos den svenska energimyndigheten för att uppföra en elektrisk driven testanläggning för verifiering av nya material, produktionstekniker och komponenter i en blykyld miljö med placering vid OKG utanför Oskarshamn. Målet är att ha en aktiv nukleär enhet i drift 2030.

Blykalla är ett bolag med ursprung på KTH som baserat på den forskning som bedrivs där arbetar med att utveckla en blykyld SMR-reaktor.