Barsebäck,
10
September
2020
|
13:32
Europe/Amsterdam

Full insyn när Barsebäcksverket rivs

Nedmonteringen av Barsebäcksverket är nu i full gång. Arbetet har planerats under många år. Rivningens olika moment och avfall från anläggningen kartläggs, redovisas och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. En rad olika myndigheter följer upp och utövar tillsyn av det arbete som pågår.

Sedan ett par veckor tillbaka råder det full aktivitet på Barsebäcksverket. Den radiologiska rivningen har kommit igång på allvar. Just nu förbereds arbetet med att ta ut reaktortanken på B1, ett arbete som beräknas ta ett år. Nyligen påbörjades nedmonteringen av turbin och generator på B2.

De radiologiska rivningarna av de stängda reaktorerna planeras att vara genomförd fram till 2028. Under den här perioden kommer allt aktivt avfall att avlägsnas från respektive anläggning. Reaktorerna rivs inifrån och ut, så det mest radioaktiva materialet tas bort först. Därefter följer en systematisk genomgång av hela anläggningen. Betong, metall och annat material som också är radioaktivt, tas bort i nästa steg.

Kärnkraften är en av de mest reglerade och övervakade verksamheterna som finns i Sverige. Oberoende myndigheter beviljar tillstånd, och följer upp att lagar, regelverk och föreskrifter följs på ett korrekt sätt. Främst handlar det om Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och Miljödomstolen och länsstyrelserna i de län där det finns kärntekniska anläggningar.

− Att vara tillståndshavare för en kärnteknisk anläggning innebär ett stort ansvar vad gäller öppenhet och transparens. Samhällets insyn är viktig och vi välkomnar att vår verksamhet granskas av såväl myndigheter som media, säger vd:n Åsa Carlson.

− Säkerhet för människa och miljö har högsta prioritet. Liksom att vi alltid följer de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som omgärdar vår verksamhet. Avvikelser av betydelse för säkerheten ska hanteras skyndsamt och rapporteras till berörda myndigheter. Att dölja eller förringa något skulle försätta oss i en allvarlig och oacceptabel förtroendekris, menar Åsa Carlson.

Miljötillstånd med villkor

Förutom tillstånd enligt Kärntekniklagen kräver verksamheten på Barsebäcksverket bl.a. även tillstånd enligt Miljöbalken. 2018 ansökte Barsebäck Kraft AB (BKAB) om ett nytt miljötillstånd hos Mark- och Miljödomstolen, då verksamheten skulle förändras inför den förestående nedmonteringen och rivningen. Dom förkunnades i december 2019, och med miljötillståndet följer en fortlöpande tillsyn under hela projektets gång.

− Vår ansökan innehöll en beskrivning av den planerade verksamheten, dess miljökonsekvenser samt hur avfall och de begränsade föroreningar som finns planeras att hanteras. I domen anges ett antal villkor bland annat kring buller, kemiska produkter och släckvatten. Villkor som vi naturligtvis avser att leva upp till, säger Anna Sällberg, miljöingenjör på BKAB. 

Länsstyrelsen Skåne bedriver tillsyn av verksamheten på Barsebäcksverket, och granskar bland annat den årliga miljörapporten. Vart tredje år genomförs även en oberoende periodisk undersökning där resultatet hanteras och redovisas till tillsynsmyndigheten. 

− Under detaljplaneringen av de olika delarna av nedmonteringen och rivningen av Barsebäcksverket görs provtagningar och planer för hantering av eventuella föroreningar. Allt rivningsavfall hanteras utifrån sina förutsättningar och transporteras till godkända mottagare för ett korrekt omhändertagande, förklarar Anna Sällberg.

Kontinuerliga inspektioner och uppföljningar av säkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomför kontinuerligt inspektioner och uppföljningar av BKABs verksamhet. Sedan 2019 har åtta inspektioner och fler än 20 verksamhetsbevakningar genomförts, och därtill granskningar av inlämnade ansökningar och anmälningar från BKAB. 

− I händelse av avvikelser mot gällande regelverk, åläggs BKAB att rätta till avvikelsen inom angiven tid. Om SSM önskar en mer uppstyrd avrapportering av hur avvikelsen hanteras, kan ett föreläggande delas ut. SSM kan också ge rekommendationer eller förbättringsförslag, säger Åsa Carlson. 

BKAB har i dagsläget inga öppna förelägganden från SSM relaterade till brister i verksamheten. Och för avvikelser som identifieras, upprättas en plan för hantering inom uppsatt tid. Det sker sedan en kontinuerlig rapportering av ärendet till myndigheten till dess att det stängts av SSM. 

− Vi är ålagda att inte bara hantera avvikelsen utan också att visa hur vi avser att säkerställa och följa upp den önskade effekten. Det är få andra verksamheter som så aktivt följs upp och kontrolleras så att gällande föreskrifter tillämpas, betonar Åsa Carlson.

Var tredje år gör SSM en så kallad samlad strålsäkerhetsbedömning av BKABs verksamhet under senaste treårsperioden. 

Resultatet vid den senaste gjorda värderingen 2019 var att SSM bedömde att BKAB under den aktuella perioden i tillräcklig omfattning uppfyllt gällande krav på strålsäkerheten och utvecklats positivt. SSM gör även bedömningar av strålsäkerheten inom ett antal områden enligt skalan ”oacceptabel”, ”acceptabel”, ”tillfredsställande”, ”bra” Av de 13 områden som SSM bedömde så fickBKAB bedömningen acceptabel för 1 område, ’tillfredsställande’ på 11 områden samt ’bra’ för 1 område.