Malmö,
13
Augusti
2020
|
15:37
Europe/Amsterdam

Längre årsrevision än normalt för OKG

Oberoende härdkylning framtidssäkrar Oskarhamn 3

Den 1 augusti påbörjades årets revision på Sveriges största reaktor – Oskarshamn 3 (O3). Årets avställning är unik. Förutom det vanliga underhållet och bränslebytet, ska det också genomföras en installation av ett nytt säkerhetssystem. Arbetet påverkas också av den pågående pandemin. Revisionen kommer därför att pågå under 11 veckor istället för normala 4 veckor.

I efterdyningarna av jordbävningen och flodvågen som orsakade kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011, kom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med ett föreläggande om införande av oberoende härdkylning för reaktorerna på Ringhals, Forsmark och OKG.

Med oberoende härdkylning kan reaktorhärden kylas även om det inte går att använda havsvatten, och även om den externa elförsörjningen och de befintliga reservaggregaten inte fungerar. Enligt föreläggandet ska systemet vara infört på anläggningarna innan 2020 års slut. OKG har investerat närmare 900 Mkr i systemet, som innebär att reaktorn nu kan vara i drift till minst 2045.
 

Säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar under revisionsavställningen

Normalt tar det cirka fyra veckor att genomföra en traditionell årsrevision på en reaktor. Det handlar om underhåll, provningar och bränslebyte. Installationen av oberoende härdkylning beräknas också att ta fyra veckor. Även corona-pandemin kommer att påverka revisionen och förlänga den med ytterligare tre veckor.

− Det är en självklarhet att de medarbetare och leverantörer som ska genomföra underhåll och installationer, kan göra detta under säkra förhållanden. Vi arbetar mycket aktivt med säkerhetskulturen, vi har tydliga strategier, regler och rutiner samt arbetsprocesser som är väl intränade för att skapa rätt förutsättningar. Ur smittskyddssynpunkt är det en fördel att arbetena förlagts i sekvens istället för parallellt, eftersom det reducerar antalet verksamma på anläggningen samtidigt, menar OKGs produktionschef Mats Ekblad.

När O3 lämnade elnätet den 1 augusti, inleddes en 86 dagar lång avställning som kommer att pågå till den 26 oktober. Den 28 oktober kommer även Forsmark 1 att ha genomfört sin årsrevision, vilket innebär att samtliga svenska reaktorer har genomfört årets revision. Ringhals 1 (R1) ställs av för gott vid årsskiftet, medan övriga sex reaktorer är redo för drift till allra minst 2040-talet.

Anledningen till att årsrevisionerna har förlagts till sommarmånaderna är att elförbrukningen går ned, vilket minskar behovet av elproduktion. När vintern närmar sig ska reaktorerna vara i drift för att tillgodose en ökad elförbrukning då temperaturen faller.
 

Kärnkraften stabiliserar elsystemet

Men det är inte enbart kilowattimmar som kärnkraftverken levererar. Med sina stora turbiner och synkrona anslutning till transmissionsnätet, levererar de också olika typer av tjänster som stabiliserar elsystemet och distributionen ut till slutkund. Det handlar om rotationsenergi (svängmassa), spänningsstabilitet och reaktiv effekt – för att nämna några tjänster.

Sedan Barsebäcksverket tvingades stänga sin första reaktor 1999, har Sverige gått från tolv till sex kommersiella reaktorer nästa år när R1 har stängts. 70-talsreaktorerna har stängts genom politiskt beslut (Barsebäck 1 och 2) eller genom allt mer dysfunktionell elmarknad där snart 20 års subventioner av vindkraft i elcertifikatsystemet har pressat ned elpriset till orimliga nivåer.

Väderberoende kraftslag har inte de systemegenskaper som planerbar elproduktion har, och kan därför heller inte bistå elsystemet med stabiliserande tjänster. I takt med att kärnkraft har stängts ner, har systemet blivit mer instabilt och oförutsägbart.

Med färre reaktorer i elsystemet blir det svårare att få till en optimal schemaläggning för de årliga revisionerna. Veckan efter midsommar var det sämre tillgänglighet i kärnkraften än normalt. Enligt Svenska kraftnät fanns det inte tillräckligt med reaktiv effekt för att kunna upprätthålla spänningsnivån i transmissionsnätet som överför elproduktion från SE3 till SE4*. Det tvingade systemoperatören att begränsa överföringskapaciteten, trots att det vid tillfället rådde effektbrist i SE4. Det som räddade situationen var att Karlshamnsverket budades in på Nord Pool som sista avrop – vid tre tillfällen under en och samma vecka.

 

*Den 1 november 2011 delade Svenska kraftnät in Sverige i fyra elområden: SE1 – Luleå, SE2 – Sundsvall, SE3 – Stockholm och SE4 – Malmö.

Vad är en revision?

Varje år stängs kärnkraftsreaktorerna av för underhållsarbete, revision. För att undvika långa avbrott i energiförsörjningen, är planeringsarbetet omfattande och påbörjas flera år innan revisionen ska genomföras. Under revisionen genomförs bränslebyte och service på anläggningen. Efter en revision som tar ungefär 1-2 månader att genomföra, är reaktorn redo för nästa driftperiod.

Vanligtvis arbetar mellan 100 och 600 personer med att genomföra en revision. Vid större revisioner kan så många som 3 000 personer vara engagerade i arbetet.

Revisionerna genomförs i regel under sommarhalvåret när elbehovet oftast är som lägst.