Barsebäck,
24
September
2020
|
09:58
Europe/Amsterdam

Nu sätts sågen i reaktorn

Det är nu många år sedan Barsebäck stängdes. Barsebäck 1 togs ur drift 1999 och Barsebäck 2 stängdes sex år senare 2005. Beslutet att stänga var politiskt, ett resultat av många års debatt och diskussion kring kärnkraftens vara eller icke vara.

Barsebäcks väldigt synliga läge i regionen har gjort att vi har funnits i människors medvetande och även flitigt använts i reportage och debatter som representant för hela kärnkraftsbranschen i Sverige, detta även efter vi stängt. Många demonstrationståg har passerat utanför Barsebäcks yttre staket genom åren, mot kärnkraft och faktiskt också för. Kärnkraftsfrågan är något som engagerar många människor på ett sätt som få andra energislag.

Början på sista kapitlet i Barsebäcks historia

Från att ha varit södra Sveriges viktigaste elproducent ska vi nu leda nedmonteringsprocessen och bli det första kärnkraftverket i Sverige att rivas. Oavsett orsak till stängning är detta ett faktum alla kärnkraftverk så småningom ställs inför. Hur gör vi det på bästa sätt? 

En av huvudfrågorna i kärnkraftsdebatten handlar just om detta; hur tar vi hand om det radioaktiva avfall som kärnkraften producerar?

Denna frågan är också en av orsakerna till att det gått så många år från att vi stängde till att vi först nu börjar rivningsprocessen. I Sverige ligger ansvaret att ta hand om det avfall våra kärnkraftverk producerar hos ägarna till anläggningarna. Tillsammans har de bildat SKB – Svensk Kärnbränslehantering, som har till uppgift att ta fram en metod för detta. Barsebäck stängdes många år tidigare än planerat och systemet för att ta hand om rivningsavfall var ännu inte på plats. Det gjorde att vi hamnade i en lång period av servicedrift som innebar att vi höll byggnaderna intakta och underhöll de processystem som måste vara i drift, i väntan på att slutförvarsfrågan skulle lösas.

De senaste åren har en del beslut fattats, och tillfälliga byggnader för förvaring av radioaktivt avfall har byggts, som gör det möjligt för oss att gå från planeringsstadiet till faktiskt utförande och 2020 markerar starten för rivningsarbetet.

Flera kärnkraftsreaktorer ska monteras ner och rivas i Sverige de kommande åren. Inom ett par år befinner sig sex svenska reaktorer i olika faser av nedmontering och rivning, av dessa har Uniper i Sverige ansvar för Barsebäcks två reaktorer och Oskarshamn 1 & 2. Rivningen av dessa fyra anläggningar sker som ett gemensamt program. Eftersom vi är först ut är det ett pionjärarbete vi utför, och det finns ett stort intresse inom branschen att följa vårt arbete även internationellt.

En hel del förberedande arbete inför rivningen har redan gjorts. Allt kärnbränsle är flyttat till CLAB i Oskarshamn för mellanlagring fram tills att slutförvar är på plats. Stora delar av byggnaden har rengjorts och dekontaminerats (radioaktiva partiklar tas bort) och reaktorns interna delar har delats och flyttats ut till ett mellanlager vi byggt på området.

 

Hur river man ett kärnkraftverk?

Rivningen börjar med den radiologiska delen, där man tömmer anläggningen på det som är radioaktivt. Projektet är uppdelat i arbetspaket där varje större komponent blir som ett eget delprojekt. Man utför varje delmoment i sekvens, först på en anläggning sedan de andra. På så sätt skapar man värdefulla erfarenheter under arbetets gång och kan göra arbetet både effektivt och säkert. I år har man börjat med de två första arbetspaketen; Reaktorn och Turbinen/Generatorn. Man skulle kunna säga att det är själva hjärtat av anläggningen som nu plockas ut.

Den radiologiska rivningen kommer att ta ca 8 år och beräknas alltså vara klart till 2028. Då kan man friklassa anläggningarna som innebär att man mäter och kontrollerar att de radioaktiva nivåerna inte överstiger de tillåtna gränserna och den konventionella rivningen kan ta vid. Läs mer om rivningen

Reaktorn sågas i bitar

Reaktorn är den del som de flesta tänker på när man pratar om kärnkraft och också den största komponenten i anläggningen. Det är i den som kärnklyvningen skett och energin som drev processen skapats. En reaktor på Barsebäck är 20 meter hög, fem meter i diameter och väger 430 ton. När man byggde anläggningen togs den in i ett stycke. När vi ska ta ut den sågas den först i ringar. Varje ring delas sen i sektioner som packas i särskilda behållare för transport ut till vårt mellanlager där den förvaras i väntan på slutförvar. Varje reaktor kommer ta ca ett år att segmentera och lyfta ut. Vi börjar med Barsebäck och om två år flyttar jobbet över till Oskarshamn.

Vart ska avfallet ta vägen?

Eftersom en stor del av rivningsavfallet inte har förhöjda strålnivåer kan det hanteras som konventionellt avfall, dvs skickas till en vanlig avfallsmottagare. Innan avfallet skickas iväg kontrolleras det i friklassningsanläggningar på Barsebäck respektive OKG. Dit skickas det friklassningsbara avfallet packat i lådor eller som större komponenter för att mätas och kontrolleras innan det skickas till en avfallsmottagare för vidare hantering t ex genom materialåtervinning eller energiåtervinning. Det friklassade avfallet är att betrakta som vilket industriavfall som helst. En del av avfallet, främst metall, behöver en mer avancerad bearbetning och rengöring innan det friklassas. En del av metallen kommer att smältas som en del av behandlingsprocessen och för detta arbete skickas det till Cyclife med kärntekniska anläggningar utanför Nyköping. Cyclife Sweden är ett företag specialiserat på behandling av radioaktivt material och säker friklassning och återvinning. Läs mer om hur vi hanterar avfall

 

Systemet för att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet består av ett antal anläggningar som tillsammans bildar en säker kedja. De första delarna i systemet kom till redan under tidigt 1980-tal, andra återstår att bygga. Avfallets radioaktivitet avgör hur det hanteras. Läs mer här

Mellanlager och slutförvar

För det avfall som har förhöjda strålnivåer, t ex de segmenterade reaktortankarna, väntar så småningom slutförvar i Svensk Kärnbränslehanterings anläggningar i Forsmark. Innan dessa slutförvar är färdigbyggda kommer delarna mellanlagras på Barsebäck och OKG i särskilda byggnader. På Barsebäck har man redan ett färdigt mellanlager där interndelarna från reaktorerna förvaras och byggnationen av ytterligare ett lager för lågaktivt avfall har påbörjats. Dessa mellanlager kommer stå kvar längst efter att den konventionella rivningen har gjorts.