Malmö,
24
Maj
2021
|
08:29
Europe/Amsterdam

Så fungerar revisionen av kärnkraften

En gång om året byter alla kärnkraftverk ut en del av sitt bränsle och genomför service vid anläggningen. Det kallas revision och görs för att reaktorn ska vara redo för nästa driftperiod.

De svenska kärnkraftverken utför oftast sina revisioner under sommarhalvåret när elbehovet är som lägst, eftersom reaktorerna måste stängas av under arbetet. Bränslet i ett kärnkraftverk kan utnyttjas i cirka fem år, därefter behöver det bytas ut till nytt bränsle. Under den årliga revisionen byts därför ca 20% av kärnbränslet ut. 

En revision kan pågå från några veckor upp till flera månader, beroende på hur omfattande åtgärder som genomförs. Magnus Arbell, SVP Head of Operation för Sydkraft Nuclear Power, förklarar att det finns tre nivåer av revisioner: 

– Vi har ett rullande schema för revisionstyperna, som löper på tre år. De tre nivåerna är liten, mellan och stor, som alltså var och en görs vart tredje år. I år är det dags för en liten revision på Oskarshamn 3. 

Under en liten revision byter man bränslet, och utför de så kallade kravställda inspektionerna. Man utför även ett minimum av förebyggande underhåll, och de felanmälningar som kommer in under året åtgärdas.

Under en mellanrevision utförs samma saker, men då sker också ytterligare insatser och planerat underhåll. Det kan röra sig om enklare avsyning och inspektion av reaktortanken, drivdonsservice med mera. Under en lång revision har man mer tid och möjlighet att utföra större underhållsprojekt. Det kan röra sig om till exempel byte av större komponenter, mer omfattande drivdonsservice, större underhåll av reaktortanken eller turbinen, och man har mer tid för förebyggande underhåll.

Sommaren 2020 genomfördes en stor revision på Oskarshamn 3, då det nya säkerhetssystemet oberoende härdkylning installerades i anslutning till reaktorn. Med oberoende härdkylning kan reaktorhärden kylas även om det inte går att använda havsvatten, och även om den externa elförsörjningen och de befintliga reservaggregaten inte fungerar.

Långa planeringshorisonter är nödvändiga

Alla svenska tillståndshavare för kärnkraft har en skyldighet att lämna ett så kallad UMM (Urgent Market Message) till Svenska Kraftnät kring planerade revisioner, de lämnas in för tre år i taget. Detta är publika handlingar, vilket gör det möjligt för andra aktörer i branschen att eventuellt planera om sina ursprungliga planer.

– Enligt regelverken får vi inte ha direkt kontakt med de andra kärnkraftsägarna kring våra revisioner, men UMM:erna gör det ändå möjligt att planera så att våra revisioner inte krockar. Branschen är liten och många entreprenörer har uppdrag på de flesta anläggningar i Sverige. Därför blir det viktigt att revisionerna inte ligger samtidigt på flera olika kärnkraftverk, säger Magnus.

En annan viktig parameter som också styr när revisionen infaller är bränslesituationen i härden.

– Det är ett omfattande arbete att planera och beräkna bränslehärden för ett års driftcykel, detta påverkar när vi lägger revisionerna.

De långa revisionerna, när stora underhållsarbeten planeras in, är de som kräver längst planering. Normalt så planerar vi 4 år framåt, så att vi får rätt förutsättningar att övergripande se vad som väntar och hur vi kan styra planerat underhåll till rätt år. När det gäller riktigt stora underhållsinsatser under de långa revisionerna kan den planeringen ta 5-10 år. Inför varje revision tas det fram en årsplan när olika aktiviteter ska vara klara för att revisionen ska kunna genomföras.

Många kompetenser på plats

I år är alltså revisionen på OKG en liten revision, men den sysselsätter ändå cirka 600 personer och över 100 olika kompetensdiscipliner. Vid en stor revision kan flera tusen personer vara inblandade. Under veckorna när revisionen pågår är det många olika typer av tekniska kompetenser som kommer in. Det ställer enorma krav på planeringen, inte minst nu i pandemitider. 

– Många av de som kommer in har specifika spetskompetenser. Blir någon sjuk kan det vara mycket svårt att hitta ersättare, därför blir det väldigt viktigt att vi kan genomföra revisionen på ett smittsäkert sätt, säger Magnus. 

I vissa länder sker revisionerna med 18 månaders mellanrum, men i Sverige är de årliga revisionerna en viktig del för att vi ska kunna garantera en säker drift av svensk kärnkraft. 

– Kärnkraften är en viktig del i det svenska kraftsystemet, och skapar stabilitet i elförsörjningen. När vi får in allt mer väderberoende förnybara energikällor, som vind- och solkraft, blir planerbara energikällor som kärnkraften och vattenkraften ännu viktigare. Revisionerna skapar förutsättningar för att vi ska kunna bibehålla väl fungerande kärnkraftverk även i framtiden, säger Magnus.

Svenska kärnkraftsreaktorers årsrevisioner 2021

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper har en unik ställning då vi har ägarandelar i samtliga anläggningar. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. 

Planerade driftstopp för revision för våra 6 svenska reaktorer är:

  1. Forsmark 2; 2 - 30 maj
  2. Oskarshamn 3; 22 maj - 10 juni
  3. Ringhals 3; 24 maj - 20 juni
  4. Forsmark 1; 4 - 24 juli
  5. Ringhals 4; 27 juli - 9 september
  6. Forsmark 3; 12 september - 25 oktober

Karlshamnsverket har tidigare mest varit en resurs under vintern då elförbrukningen ökar. Men nu måste anläggningen allt oftare även stötta elsystemet under sommaren när kärnkraften genomför sina årsrevisioner. Med färre reaktorer ökar behovet av planerbar elproduktion.

► Karlshamnsverket behövs även under sommaren