Levererar el när behovet är som störst

Vi har sju gasturbiner i södra Sverige som ingår i den så kallade störningsreserven, som styrs av Svenska kraftnät. Gasturbinerna i störningsreserven används när ett plötsligt produktionsbortfall inträffar i ett baskraftverk. De används också för att stödja elnätet i samband med nätstörningar och vid överföringssvårigheter. Gasturbinerna kan dessutom startas när behovet av el är extremt stort, exempelvis under kalla vinterdagar. Normalt sett körs gasturbinerna bara korta stunder, och den årliga drifttiden är kort. Gasturbinerna kan också leverera andra systemtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen, som automatisk frekvensreglering.

Gasturbinerna byggdes, med undantag för den största gasturbinen i Halmstad som togs i drift 1993, på sjuttiotalet. Under det senaste decenniet har det gjorts stora investeringar i gasturbinerna för att rusta anläggningarna för framtiden och på så sätt säkerställa leveransen av kraft i extrema situationer.

En stor fördel med gasturbiner är att de kan starta snabbt. Det tar mellan 3 och 15 minuter för en gasturbin att nå full effekt, beroende på typ och storlek. Speciellt om gasturbinen sätts in när ett stort kraftverk plötsligt har stoppat är snabbheten viktig.

En gasturbin som konstruerats och byggts för elproduktion kallas industrigasturbin. Man kan också utnyttja jetmotorer av samma typ som används i flygplan och koppla dessa till en turbin och generator. Sådana gasturbiner kallas jetmotorkraftverk och har särskilt kort starttid.

Våra gasturbiner är i regel obemannade och fjärrstyrs från centrala kontrollrum. Bränslet som används är lågsvavlig lättolja. Gasturbinerna finns i Malmö, Barsebäck, Karlshamn och Halmstad och har en sammanlagd effekt på cirka 500 MW.

Så här producerar en gasturbin el

Luft och förbränningsgaser driver en gasturbin. Det är också härifrån namnet gasturbin kommer, och inte från det bränsle man använder – gasturbiner drivs oftast med olja. Huvuddelarna i en gasturbin är kompressor, brännkammare och turbin.

1. Kompressorn suger in och höjer trycket på förbränningsluften, som sedan strömmar till brännkamrarna.

2. Lättolja sprutas in i brännkamrarna och antänds.

3. De heta förbränningsgaserna driver en turbin.

4. Turbinen driver dels kompressorn, dels en elgenerator.

5. Elgeneratorn matar ut el på elnätet.

Gasturbinerna och miljön

Gasturbinverksamheten är certifierad enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på oresundsverket@uniper.energy.

Våra gasturbiner drivs på ett sätt som ger lägsta möjliga utsläpp för den här typen av kraftverk. Extremt lågsvavlig eldningsolja ger låga svavelutsläpp. Vi har också investerat i vatteninsprutning i de äldre industrigasturbinerna. Genom att vatten sprutas in i brännkamrarna vid förbränning minskar utsläppen av kväveoxider kraftigt.

I Halmstadverket, som har den nyaste och största gasturbinen, har ett förbränningssystem utvecklats som ger låga utsläpp av kväveoxider även utan vatteninsprutning.

Lågsvavligt bränsle och förbränningssystem som ger låga kväveoxidutsläpp gör i kombination med de korta drifttiderna att de sammanlagda utsläppen per år blir mycket låga.