Först avlägsnar vi det mest radioaktiva materialet

När en kärnteknisk anläggning ska rivas, är det bäst att först avlägsna det mest radioaktiva materialet. På Barsebäcksverket finns det idag inget kärnbränsle, det sista skickades till mellanlagret för svensk kärnbränsle redan år 2006. Mellanlagret heter Clab och ligger vid OKG utanför Oskarshamn . Efter att bränslet var borta, genomfördes en stor och effektfull systemtvätt av reaktortankarna och de system som sitter närmast. Tvätten har lösgjort radioaktiva beläggningar och metallen som är kvar är renare och lättare att ta hand om. Det innebär också att det idag är lägre radioaktivitet inne i anläggningen. Under år 2015-2019 har alla interna delar i reaktortankarna sågats i mindre bitar och packats i strålskärmande behållare som idag förvaras tillfälligt i vårt mellanlager. Dessa arbeten har genomförts med det miljötillstånd som medger servicedrift och vissa rivningsförberedande arbeten.

Se hur vi tar ut delar från reaktorerna

Följ med Maria och titta på hur vi tar ut de interna delarna från reaktortankarna. Dessa förvaras sedan i vårt tillfälliga mellanlager.

Tillfälligt mellanlager till dess att slutförvaret är på plats

Image
Interim storage at Barsebäck

Sedan april 2020 är Barsebäcksverket i nedmontering och rivningsfas. På anläggningen finns idag två mellanlager som behövs fram till dess att avfallet kan gå till avfallsmottagaren SKB. I det ena lagret förvaras metalliskt avfall, det är reaktorernas interndelar samt de sönderdelade reaktortankarna.

Det radioaktiva avfallet (ca 5 %av den totala mängden rivgningsavall) ska slutförvaras i SKB:s anläggningar i Forsmark i Upplands län, anläggningar som är i olika faser av tillståndsprocesser och uppbyggnad. Till dess att de står klara kommer avfallet att mellanlagras runt om på de kärntekniska anläggningarna i landet.

Hanteringen av rivningsavfallet

Image
Radioaktivt avfall

Under rivningen kommer vi att producera en mängd avfall av olika sorter, både radioaktivt och konventionellt. Allt avfall ska mätas och kategoriseras. Först mäts radioaktiviteten och sedan sorteras det utifrån vilket slags material det är. Är det radioaktivt avfall packas det i godkända transportbehållare och skickas vidare för behandling eller slutförvar. Är det icke radioaktivt material sorteras det upp i konventionellt miljöfarligt eller icke miljöfarligt avfall. Det miljöfarliga skickas till godkända slutmottagare. Det konventionella utan miljöfarligt innehåll kan antingen återanvändas på plats, tex krossad betong kan återfylla håligheter i marken, eller skickas för annan återanvändning eller godkänd slutmottagare av avfallet.

När allt radioaktivt avfall är borta

Image
Total avfallsmängd

Så småningom kommer allt radioaktivt material att vara borttaget, och mark och byggnader kan därefter friklassas. Med friklassning menas att tillsynsmyndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt att allt material som överstiger den normala bakgrundsstrålningen är borta. Då vidtar den större, konventionella rivningen. Det avfall som då uppkommer kommer till stor del att återanvändas. Det handlar om exempelvis betong och metall.

Barsebäck Krafts uppdrag är att färdigställa marken till industrimark

Bilden nedan visar hur komplext det är att ta hand om de olika avfallstyper som uppkommer. Allt kommer att mätas noggrant och tas omhand enligt alla gällande föreskrifter och med säkerhet i fokus. Säkerhet för dem som arbetar här och säkerhet när det gäller både hanteringen under rivningen och den kommande slutförvaringen. Största delen av avfallet som uppkommer är inte radioaktivt och kan tas om hand på vanligt sätt.

Image
Avfallshantering

Relaterat innehåll

Nu påbörjas rivningen av Barsebäcksverket på allvar. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd.

Varför river vi kärnkraftverk i Sverige?

Läs mer om hur radioaktivt avfall från kärnkraftverk hanteras.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.