Nytt miljötillstånd för nedmontering och rivning

Miljötillståndsansökan för nedmontering och rivning har i oktober 2018 skickats till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Vårt mål är att genomföra en effektiv och ansvarsfull rivning av kärnkraftverket. Ambitionen är vidare att rivningsarbetet ska vara säkert och miljöriktigt och påverka omgivning och närboende så lite som möjligt.
Nedmontering och rivning kommer att pågå under större delen av 2020-talet. Först när marken är friklassad och färdigställd enligt de riktlinjer och krav som myndigheter och ägare ställer kan beslut fattas om den framtida markanvändningen. Ansökan består av ett juridiskt toppdokument samt en miljökonsekvensbeskrivning. Till miljökonsekvensbeskrivningen hör flera utredningar som varit underlag för framtagander av ansökan, t.ex. bullerutredning och naturvärdersinventering.

Mark- och miljödomstolen samt remissinstanserna har granskat vår ansökan och Barsebäck har skickat in kompletterande information. Mark och miljödomstolen kungjorde ansökan den 10 april 2019. Nu får myndigeter, allmänhet och andra intressenter lämna sina synpunkter fram tills den 24 maj 2019.

Vill man ta del av ansökan kan man se den i sin helhet via aktförvararen i Kävlinge kommun.

Gällande miljötillstånd

Under 2012 godkände Mark- och Miljödomstolen i Växjö Barsebäck Krafts ansökan om nytt miljötillstånd. Det ger oss tillåtelse att fortsätta ta hand om anläggningen, så kallad servicedrift, och olika projekt för att effektivisera rivningen.

Tillståndet möjliggör fortsatt hamnverksamhet och underhållsmuddring av hamn och inseglingsränna. Miljötillståndet har ingen tidsbegränsning utan gäller för hela servicedriften. För själva rivningen krävs ytterligare ett miljötillstånd.

I tillståndet anges vissa villkor för att verksamhet ska få bedrivas. De berör följande ämnen:

  • Allmänt krav att förebygga föroreningar - vi ska sträva efter låga utsläpp.
  • Buller till omgivningen - gränsvärden för dag, kväll och natt till närmsta grannar.
  • Hantering av kemikalier - till exempel krav på spilltråg kring kemikalieförpackningar om det finns risk för spill som kan nå mark och vatten.
  • Utredning kring möjligheter för ytterligare energibesparingar – kartläggningar som ska redovisas för Länsstyrelsen.
  • Miljökontrollprogram - hur vi ska förebygga och övervaka våra utsläpp, godkänns av Länsstyrelsen.