Förberedelser

När man river en kärnteknisk anläggning börjar man med att ta bort det radioaktiva materialet. På Barsebäck finns det idag inget bränsle, det sista skickades till mellanlagring för svensk kärnbränsle i Oskarshamn år 2006. Efter det genomfördes en stor och effektfull systemtvätt där vi körde olika syralösningar i reaktortankarna och de system som sitter närmast. Då lösgjordes radioaktiva beläggningar och metallen som är kvar är renare och lättare att ta hand om. Det medför också att det idag är en lägre strålmiljö inne i anläggningen. Under år 2015-2019 har alla interna delar inuti reaktorankarna delats i mindre bitar och packats i strålskärmande behållare som idag mellanlagras i vårt mellanlager. Dessa arbeten har genomförts med det miljötillstånd som medger servicedrift och vissa rivningsförberedande arbeten.

Radiologisk rivning och efter det konventionell rivning

Så snart miljötillstånd för nedmontering och rivning finns på plats kan vi ta nästa steg, vilket är söndersågning av reaktortankarna. När delarna sedan är nedpackade i strålskärmande behållare och transporterade till vårt mellanlager så kan andra stora arbeten börja. Arbetena sker inne i anläggningen och kommer inte att synas utifrån.

Bilden nedan visar hur komplext det är att ta hand om de olika avfallstyper som uppkommer. Allt kommer att mätas noggrant och tas omhand enligt alla gällande föreskrifter och med säkerhet i fokus. Säkerhet för dem som arbetar här och säkerhet när det gäller både mellansteg i hanteringen och den kommande slutförvaringen. Största delen av avfallet som uppkommer är inte radioaktivt och kan tas om hand på vanligt sätt.

Översiktsbild över avfallslogistik|Barsebäcksverket