Vi monterar ner Barsebäcksverket efter 30 år av elproduktion i samhällets tjänst. Vår målsättning med nedmontering och rivning är att återställa platsen på ett ansvarsfullt, säkert och miljöriktigt sätt så att annan verksamhet är möjlig. Genom kompetens och innovativa metoder vill vi förebygga negativ miljöpåverkan samtidigt som det ger våra arbetstagare en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi tar hand om det avfall som uppkommer i verksamheten och sluter livscykeln för kärnkraftverket - på så vis ger vi möjligheter för en stabil och fossilfri elproduktion i framtiden. Vårt certifierade ledningssystem utgör plattformen för vår HSE-kultur och överensstämmer med företagets och koncernens värderingar.
Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att göra alla medarbetare delaktiga i vårt systematiska HSE-arbete. Genom förebyggande insatser och tydlig kommunikation skapar vi en säker och trivsam arbetsplats för arbetstagare och entreprenörer. Förebyggande arbete innefattar arbetsmetoder att identifiera, eliminera, kontrollera och minimera arbetsmiljörisker och minska miljöpåverkan. Vi är en lärande organisation som kontinuerligt följer upp och utvärderar våra mål och vårt HSE-arbete.
Efterlevnad av lagar, koncernkrav och andra krav utgör grunden för vår verksamhet och genom god samverkan säkerställer vi att våra entreprenörer och leverantörer agerar ansvarsfullt och efter våra riktlinjer.

Vi ska:

  • verka för en god säkerhetskultur och alltid sätta säkerheten först genom att tillämpa STARK
  • ha tydligt ledarskap som vägleder och skapar samråd och delaktighet med alla arbetstagare
  • bedriva öppen, saklig och snabb kommunikation internt och externt
  • årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljö- och miljöarbete
  • identifiera och realisera möjligheter samt identifiera, eliminera och förbygga risker inom miljö och arbetsmiljö på alla nivåer inom verksamheten
  • regelbundet utvärdera våra leverantörer
  • skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats som strävar efter mångfald
  • genom effektiv och optimerad avfallshantering så långt som möjligt återvinna och återanvända det avfall som genereras
  • verka för att alla inom verksamheten känner till denna HSE-policy

Relaterat innehåll

Varför river vi kärnkraftverk i Sverige?

Läs mer om vad vi efterfrågar, vilka krav vi ställer och hur du kan delta i våra upphandlingar.

Nu påbörjas rivningen av Barsebäcksverket på allvar. Uppdraget sträcker sig över en lång tid.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.