Miljö

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och för att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss av myndigheter och omvärlden och.
Barsebäck Kraft AB har tillstånd från Mark- och miljödomstolen till att bedriva nedmontering och rivning. Tillståndet omfattar även hamnverksamhet samt användning av avfall för anläggningsändamål. Tillståndet reglerar vad vi får göra och innehåller flera villkor vi måste följa, bl.a. gällande buller, avfall och kemiska produkter. Det är Länsstyrelsen i Skåne som är tillsynsmyndighet och som kontrollerar att vi följer de krav som finns i vårt miljötillstånd. Miljötillståndet gäller till dess att rivningen är genomförd.

Barsebäcksverket är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt sätt att hantera miljöfrågor samt vår miljöpåverkan blir granskade av både revisorer och myndigheter.

Vi bryr oss om människor och miljö

För oss är hälsa och säkerhet två viktiga frågor. Därför har vi tagit fram en plan för hur vi arbetar med dessa frågor:

  • säkerheten kommer alltid först
  • vi värnar om människor hälsa
  • vi skyddar vår personal och våra tillgångar
  • vi agerar med ansvar för att minska vår miljöpåverkan

Vi är medvetna om att alla olyckor som kan ske på andra platser även kan ske på ett kärnkraftverk (brand, åsknedslag osv.) Alla som jobbar på vår anläggning (egen personal och extern) går igenom särskilda kurser i strålskydd, första hjälpen med HLR och brandförsvar, samt anpassade utbildningar inom säkerhetskultur. Allt för att minska risken för tillbud.

Följ med Pia som arbetar med rivningen

Arbetsmiljö

Mår vi bra, presterar vi bra, vilket är en ledstjärna för oss. Barsebäck Kraft är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 sedan juni 2021.

Mål för Barsebäck Kraft och koncernen

Ledarskap, identitet och kultur

Öka chefers och beslutsfattares kompetens genom utbildning och coachning inom miljö och arbetsmiljö. Öka chefers kunskaper kring psykisk hälsa och hur man når ut till personalen. Aktivt arbeta för ett inkluderande arbetssätt.

Tekniska- och anläggningsspecifika mål

Behålla medvetenheten om betydelsen av rapportering och utredning av riskobservationer och tillbud, i syfte att förhindra framtida olyckor och för att säkerställa effektiva och säkra arbetssätt.

Fokusområden

  • Balans mellan arbete och fritid
  • Organisation och arbetsfördelning
  • Samarbete
  • Kompetens
  • Relevanta riskbedömningar kopplat med effektivt åtgärdsarbete

Strålning är en naturlig del av arbetsmiljön på ett kärnkraftverk. Vi jobbar kontinuerligt med strålskydd, tex att mäta, kontrollera och att förebygga onödig exponering. Hur vi tar hand om det radioaktiva avfallet kan du läsa mer om här.

 

Kontakt

Maria Taranger

Maria Taranger

Communication Manager Barsebäck Kraft
+46 706 825105

Relaterat innehåll

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att göra alla medarbetare delaktiga i vårt systematiska HSE-arbete. Läs mer i vår HSE-policy.

Varför river vi kärnkraftverk i Sverige?

Sättet att tillverka el är detsamma som i ett kolkraftverk eller ett biokraftverk.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.