Dess primära roll är att hantera olika former av störningar som uppstår i elsystemet. Det kan handla om att en överföringskabel plötsligt slutar fungera eller att ett kraftverk oväntat förlorar produktionsförmågan.

Störningsreserven - kraft i beredskap

Uniper Sverige har nio gasturbiner som ingår i störningsreserven. Här har gasturbinerna en viktig funktion för svensk försörjningstrygghet genom att lindra konsekvenserna av oväntade händelser i elsystemet, och därmed förhindra att större fel uppstår.

Gasturbinerna kan även startas när behovet av el är extremt stort, exempelvis under kalla vinterdagar. Normalt sett körs gasturbinerna bara korta stunder, och den årliga drifttiden är kort. Gasturbinerna kan levererar även andra stödtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen, exempelvis automatisk frekvensreglering.

Gasturbinerna byggdes på sjuttiotalet, med undantag för den största gasturbinen i Halmstad som togs i drift 1993. Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i gasturbinerna för högre effekt, bättre verkningsgrad och minskade utsläpp - allt för att säkerställa leveransen av kraft i extrema situationer.

Störningsreserven och Nordens största gasturbin

Hör Stefan berätta om Nordens största gasturbin som har uppgraderats och fått ökad verkningsgrad och minskade utsläpp. Gasturbinerna i Störningsreserven kan snabbt rätta till avvikelser i elsystemet.

Gasturbinerna är snabba i starten

En stor fördel med gasturbiner är att de kan starta snabbt. Det tar mellan 3 till 15 minuter för en gasturbin att nå full effekt, beroende på typ och storlek. Speciellt om gasturbinen sätts in när ett stort kraftverk plötsligt har stoppat är snabbheten avgörande.

En gasturbin som konstruerats och byggts för elproduktion kallas industrigasturbin. Man kan också utnyttja jetmotorer av samma typ som används i flygplan och koppla dessa till en turbin och generator. Sådana gasturbiner kallas jetmotorkraftverk och har särskilt kort starttid.

Våra gasturbiner är i regel obemannade och fjärrstyrs från centrala kontrollrum. De är placerade runt om i södra Sverige och har en sammanlagd effekt på cirka 500 MW.

Så här producerar en gasturbin el

Luft och förbränningsgaser driver en gasturbin. Det är också härifrån namnet gasturbin kommer, och inte från det bränsle man använder – gasturbiner drivs oftast med olja. Huvuddelarna i en gasturbin är kompressor, brännkammare och turbin.

1. Kompressorn suger in och höjer trycket på förbränningsluften, som sedan strömmar till brännkamrarna.

2. Lättolja sprutas in i brännkamrarna och antänds.

3. De heta förbränningsgaserna driver en turbin.

4. Turbinen driver dels kompressorn, dels en elgenerator.

5. Elgeneratorn matar ut el på elnätet.

Image
Gas turbines text and image

Gasturbinerna och miljön

Gasturbinverksamheten är certifierad enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Våra gasturbiner drivs på ett sätt som ger lägsta möjliga utsläpp för den här typen av kraftverk. Extremt lågsvavlig eldningsolja ger låga svavelutsläpp. Vi har också investerat i vatteninsprutning i de äldre industrigasturbinerna. Genom att vatten sprutas in i brännkamrarna vid förbränning minskar utsläppen av kväveoxider kraftigt.

I Halmstadverket, som har den nyaste och största gasturbinen, har ett förbränningssystem utvecklats som ger låga utsläpp av kväveoxider även utan vatteninsprutning.

Lågsvavligt bränsle och förbränningssystem som ger låga kväveoxidutsläpp gör i kombination med de korta drifttiderna att de sammanlagda utsläppen per år blir mycket låga.

Relaterat innehåll

Mycket av det vi gör dagligdags, och som driver tillväxt i vår ekonomi, är beroende av att vi har tillgång till el. Men vad är det som gör att alla våra industriella processer kan pågå samtidigt, och att vi kan ta oss till jobbet på klimatsmart sätt?

För att Sverige ska fungera och fortsätta att utvecklas behöver vi trygg och stabil tillgång till fossilfri el för hela landet. Långvariga strömavbrott, extremväder och andra störningar kan ge allvarliga och kostsamma konsekvenser för samhälle, industri och Sveriges möjligheter att uppnå fossilfrihet.

Effektreserven är en resurs som Svenska kraftnät har i beredskap i händelse av att det skulle uppstå elbrist i Sverige. Under vinterperioden ingår Karlshamnsverket i Svenska kraftnäts effektreserv. Kraftverket kan också leverera andra stödtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.