Effektreserven är en försäkring för elsystemet

Effektreserven är en resurs som Svenska kraftnät har i beredskap i händelse av att det skulle uppstå elbrist i Sverige. Under vinterperioden ingår Karlshamnsverket i Svenska kraftnäts effektreserv. Kraftverket kan också leverera andra stödtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen.

Normalt står vattenkraft, kärnkraft och vindkraft för Sveriges behov av el. När den normala produktionen störs eller när det behövs ovanligt mycket el kan Karlshamnsverket startas upp och leverera el med kort varsel. På två timmar kan Karlshamnsverket gå från beredskap till produktion.

Karlshamnsverket drivs med olja och har en total effekt på 662 MW och har haft rollen som reservkraftverk sedan början av 1980-talet. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och som vi har blivit riktigt bra på. Man kan säga att kraftverket fungerar som en försäkring för elsystemet.

Karlshamnsverket - ett reservkraftverk i ständig beredskap

Så här fungerar Karlshamnsverket

Följ med Henrik Pagels, driftchef på Karlshamnsverket, när han visar hur Karlshamnsverket fungerar.

 

Image
The power reserve is the life line of the Swedish electricity system

Sett över en längre period, till exempel ett år, har Sverige ett överskott på el, och vi exporterar varje år stora mängder fossilfri el till andra länder. Det är dock inte samma sak som att det finns tillräckligt med el i varje enskild sekund. Det är för sådana tillfällen, när det snabbt behöver tillföras effekt till systemet, som Karlshamnsverket finns. Behovet av extra effekt är som störst på vintern, när vi förbrukar mycket el i Sverige. Därför har Svenska kraftnät ett uppdrag att handla upp en effektreserv för perioden 16 november till 15 mars varje vinter. Karlshamnsverket utgör produktionsdelen i effektreserven med 562 MW, där systemoperatören Svenska kraftnät förlängt avtalet för effektreserven för perioden tom 2025.

Kraftverket är alltid bemannat, oavsett tid på året eller på dygnet, för störningar i vårt elsystem kan uppstå när som helst. Utöver effektreserv kan kraftverket leverera flera andra stödtjänster, som hjälper till att hålla frekvensen i elnätet stabil. Behovet av dessa tjänster varierar över året, och är inte begränsat till vinterhalvåret.

För ett reservkraftverk är det avgörande att snabbt kunna starta när det väl behövs. Därför är underhåll och förbättringsprojekt väldigt viktigt på Karlshamnsverket och det vi lägger det mesta av vår tid på när vi inte är i drift. Många i personalen har dubbla kompetenser inom underhåll och drift. Driftpersonalen arbetar med förebyggande underhåll, och när vi startar hoppar underhållsteknikerna in som reservdrifttekniker och kör kraftverket ihop med driftkollegorna.

Läs mer om hur upphandlingen går till hos Svenska kraftnät

 

Med miljön i fokus

Miljöarbete är väldigt viktigt för oss. När du ser att det ryker ur våra skorstenar eller när det ligger en stor oljetanker i vår hamn ska du veta att vi arbetar, målinriktat och systematiskt med alla sorters miljöfrågor som rör vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

På 1990-talet gjorde vi mycket stora investeringar för att reducera utsläppen från kraftverket. På block 2 och 3 har vi installerat katalysator för kväveoxidavskiljning. På block 3 finns dessutom elfilter och en avsvavlingsanläggning, med en teknik som bygger på en egen idé och där reningsgraden är över 98 procent. I block 3 kan man därmed elda med olja med högre svavelhalt, och ändå hålla utsläppen långt under de givna gränsvärdena.

Vid förbränning av olja bildas också koldioxid. Karlshamnsverket ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, som är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av koldioxid.

Effektiv rökgasrening i tre steg

Image
Effective flue gas cleaning in three steps

Steg 1 

Rökgasen renas från kväveoxider i en katalysator
I katalysatoranläggningen passerar rökgaserna efter att ha blandats med förångad ammoniak genom smala kanaler av keramik. Keramiken är dopad med vanadinpentoxid, som är den aktiva komponenten i den katalytiska reaktionen. I den kemiska reaktion som uppstår bildas vatten och kvävgas, som båda är naturliga beståndsdelar i den luft vi andas. Katalysatorn ger drygt 85-procentig rening av kväveoxiderna.

Steg 2 

Rökgasen renas från stoft och sot med hjälp av ett elfilter
I elfiltret passerar rökgaserna genom ett elektriskt laddat fält varvid stoftpartiklarna fälls ut på stora plåtar. Reningsgraden är över 90 procent. Stoftet skickas till upparbetning där dess innehåll av värdefulla legeringsmetaller, vanadin och nickel, tas tillvara.

Steg 3

I avsvavlingsanläggningen renas rökgasen från svavel som blir till användbar gips
Den avsvavlingsteknik som används grundar sig på en idé som utvecklats vid kraftverket. Avsvavlingsanläggningen har en reningsgrad på över 98 procent.

Första steget i avsvavlingsanläggningen är en förskrubber. Här tvättas reststoft som passerat elfiltret bort, samtidigt som rökgaserna kyls och mättas med fuktighet. Den höggradiga stoftavskiljningen gör att rökgaserna är nästan helt befriade från stoft och tungmetaller när de går till avsvavling i absorbern. Den gips som är slutprodukt i anläggningen blir därmed garanterat mycket ren.
I absorbern reagerar svaveldioxiden i rökgaserna med finmald kalksten och bildar slutprodukten gips. Från absorbern skiljs den producerade gipsen ur med hjälp av hydrocykloner och vakuumbandfilter. Gipsen används i första hand som råmaterial till gipsskivor.

Så här fungerar rökgasreningen på Karlshamnsverket

Följ med Henrik Pagels, driftchef på Karlshamnsverket, när han visar hur rökgasreningen på Karlshamnsverket fungerar.

Alla våra kraftverk i Sverige

OKG

Image
Nuclear
Nuclear
Oskarshamn
OKG är ett kärnkraftverk beläget på Simpevarpshalvön, Oskarshamn, Sverige.

Vattenkraftverk i Sverige

Image
Hydro
Hydro
Uniper engineer inspecting a hydro plant in Sweden
Vår vattenkraftsproduktion i Sverige omfattar 76 vattenkraftverk, belägna från Lycksele i norr till Kristianstad i söder.

Karlshamn

Image
Oil
Oil
Karlshamnsverket
Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk. Det ligger i södra Sverige där kapacitetsbehovet är högre än i andra delar av landet. Karlshamnverket utgör produktionsdelen i effektreserven, som upphandlas av Svenska kraftnät för vinterperioden.

Barsebäck

Image
Nuclear
Nuclear
Barsebäck
Barsebäck är ett nedlagt kärnkraftverk beläget i Barsebäck, Skåne, Sverige.

Relaterat innehåll

Karlshamnsverket är det största topp- och reservkraftverket i Skandinavien. Anläggningen utgör den sista livlinan i det svenska elsystemet.

Vi arbetar, målinriktat och systematiskt med alla sorters miljöfrågor som rör vår verksamhet.

Laboratoriet på Karlshamnsverket utför vatten- och oljeanalyser åt både Uniper och externa kunder.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.