Öresundsverket stannar i Sverige 

Svenska kraftnät, tillika Elberedskapsmyndigheten, har beslutat att Öresundsverket ska ingå i den svenska elberedskapen och givit uppdrag åt Uniper att vidta de åtgärder som krävs för att anläggningen ska kunna tas i drift. Uniper har därför beslutat om en återställning av verket till driftsskick.

Öresundsverket i Malmö har tidigare bidragit till elförsörjningen i södra Sverige och till fjärrvärmeleveranserna till Malmöborna. På grund av låga elpriser och alternativ värmeproduktion i Malmö-området, har Öresundsverket inte varit tillgängligt för elmarknaden sedan 2017.

Öresundsverkets historia

1950-talet. Redan då producerades el på Öresundsverket. Det gamla Öresundsverket bestod av tre olika verk som byggdes i olika etapper i Malmö industrihamn.

Verk 1 planerades och byggdes av dåvarande Sydkraft i början av 1950-talet. De fyra kol- och oljeeldade pannorna producerade tillräckligt med ånga för att tre ångturbiner skulle kunna få en gemensam produktionskapacitet på 160 MW elektricitet. Verk 1 var verksamt och i kommersiell drift fram till i början av 1970-talet.

1957. Verk 2 stod klart. Verket bestod av en ångturbin och en panna stor nog att producera 70 MW el. Precis som för Verk 1 var bränslet till pannorna kol och olja. Samtidigt som Verk 2 i början av 1980-talet kompletterades med möjligheten att producera 150 MW fjärrvärme till Malmös fjärrvärmenät försågs även pannan med omfattande reningsutrustning för stoft och svavel.

1964. Verk 3 stod klart. Ett oljeeldat aggregat med möjlighet till 160 MW elproduktion. När Verk 3 var satt i drift kunde Öresundsverket titulera sig norra Europas största kraftverk. Den omfattande utbyggnaden av Malmö fjärrvärmenät i slutet av sjuttiotalet gjorde att även Verk 3 försågs med möjlighet till fjärrvärmeproduktion.

Som mest producerade det gamla Öresundsverket 400 MW el och 250 MW värme, vilket gjorde verket till en viktig hörnsten i den sydsvenska energiförsörjningen.

Tidigt 1990-tal. Verk 3 försågs med en lågbrännare samtidigt som kontrollutrustningen byttes ut.

1993. Moderniseringen till trots så lades verket i malpåse.

Tidigt 2000-tal. Planer tog form på att modernisera Öresundsverket för en kommande återstart. Vid den här tiden ökade elförbrukningen i Norden, och man såg en risk för att ett underskott på el skulle uppstå. Detta kunde successivt leda till högre elpriser och ett ökat utnyttjande av mindre miljövänlig elproduktion.

2009. I december 2009 invigdes det nya kraftverket, ett av världens effektivaste naturgaseldade kraftverk. Bakgrunden till att modernisera och återstarta Öresundsverket var att behovet av ny elproduktion var störst i södra delen av landet, att överföringsmöjligheterna av el från vattenkraften i norr är begränsade samt att Barsebäcksverket hade tagits ur drift.

2017. Från och med mars 2017 har anläggningen inte varit tillgänglig för marknaden.

2021. Uniper signerar ett avtal med en köpare om att leverera utrustning och kraftverksdelar från Öresundsverket.

2022. Nedmontering av kraftverket påbörjas.

2023. Svenska kraftnät, tillika Elberedskapsmyndigheten, beslutar att Öresundsverket ska ingå i den svenska elberedskapen och ger i uppdrag åt Uniper att vidta de åtgärder som krävs för att anläggningen ska kunna tas i drift.

Så här fungerar Öresundsverket

Produktion av el sker när en elgenerator drivs runt. I ett vattenkraftverk är det kraften från vattnet som driver turbinerna och därmed generatoraxeln. I exempelvis ett kärnkraftverk eller kolkraftverk är det värmen från processen som hettar upp vatten till ånga vilket ger ångtrycket som är drivkraften i anläggningen.

I Öresundsverket används både energin direkt från förbränningen av bränslet och ångtrycket för att producera el i såväl en gasturbin som en ångturbin.

1. Naturgas förbränns under högt tryck i gasturbinens brännkammare.

2. Gaserna som bildas expanderar i gasturbinen. Kraften driver turbinaxeln som är förbunden med en elgenerator.

3. De varma rökgaserna hettar också upp vatten till ånga och skapar ett ångtryck. Det driver turbinaxeln från ångturbinen och därmed den andra elgeneratorn.

4. Elgeneratorerna matar ut el på elnätet.

5. Värmen i ångan växlas över till Malmös fjärrvärmevatten.

6. Fjärrvärmen distribueras till villor och hyreshus. Där växlas fjärrvärmen över till fastigheternas interna system för uppvärmning och varmvatten.

7. Det avkylda fjärrvärmevattnet cirkulerar tillbaka till Öresundsverket och värms på nytt.

8. Vid lågt behov av fjärrvärme kan ångan användas för att producera mer el i ångturbinen. Spillvärme som uppstår under den tiden leds bort i en havsvattenkyld anläggning.

9. Efter att vi tagit ut så mycket energi vi kan släpps rökgaserna ut. Eftersom bränslet är rent och rökgaserna renade i en katalysator är utsläppen av miljöförstörande ämnen små.

Öresundsverket och miljön

Öresundsverkets verksamhet är certifierad enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Kraftvärmeverket drivs med naturgas, vilket ger förutsättningar för en hög samtidig produktion av el och värme. Naturgas är fritt från stoft och tungmetaller och vid förbränning bildas inga sotpartiklar. Koldioxidutsläppen vid förbränning är 40 procent lägre jämfört med kol. Utsläppen av svaveldioxid är mycket låga.

Vid förbränning av naturgas och andra bränslen bildas kväveoxider som bidrar till försurningen av vår mark och våra sjöar. För att minimera även dessa utsläpp har Öresundsverket försetts med så kallad katalytisk avgasrening som kraftigt sänker utsläppen av kväveoxider.

Kombinationen av rent och effektivt bränsle, avancerad förbränningsteknik som ger hög verkningsgrad och katalytisk rening gör att miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och omgivning kan begränsas till låga nivåer och gör Öresundsverket till ett av Europas effektivaste kraftvärmeverk. Upp emot 90 procent av energin i bränslet tas tillvara.

I ett globalt perspektiv bidrar kraftverket dessutom till en kraftfull sänkning av koldioxidutsläppen när det är i drift. Genom att använda ett högeffektivt bränsle och avancerad teknik som ger hög verkningsgrad vid produktion av el och värme i Öresundsverket kan produktionen av el vid mindre effektiva, koleldade kraftverk i det nordeuropeiska elsystemet minska med motsvarande mängd.

Relaterat innehåll

Gasturbinerna i störningsreserven används när ett plötsligt produktionsbortfall inträffar i ett baskraftverk och styrs av Svenska kraftnät. Dess primära roll är att hantera olika former av störningar som uppstår i elsystemet. 

Effektreserven är en resurs som Svenska kraftnät har i beredskap i händelse av att det skulle uppstå elbrist i Sverige. Under vinterperioden ingår Karlshamnsverket i Svenska kraftnäts effektreserv. 

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra bolag inom Uniper Sverige.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.