Reglerkraften behövs för framtidens utveckling

För att Sverige inte ska drabbas av strömavbrott måste vi producera precis rätt mängd el i varje ögonblick. Man kan likna det vid ett badkar där vattennivån alltid måste ligga rätt. Reglerkraften är kranen som reglerar vattennivån. Den behövs för att elsystemet ska fungera.

 

Reglerkraften ser till att vi har den el vi behöver

I Sverige är vi duktiga på att producera el, vi producerar till och med så mycket att vi ibland kan exportera till andra länder. Samtidigt använder vi också mycket el själva. Sverige har världens sjätte största elförbrukning per capita. Att vi behöver mycket el är i grunden något väldigt positivt - det beror dels på vår stora export av stål, papper och andra produkter från basindustrin, samt på att vårt moderna samhälle är byggt på smarta ellösningar som gör våra liv lättare.

Men det betyder också att vi är beroende av att elproduktionen fungerar som den ska och matchar våra behov. El går i dag inte att lagra i någon stor omfattning. Istället vi måste i varje ögonblick producera precis den mängd el vi behöver. Att hålla exakt balans mellan tillgång och efterfrågan är inte det enklaste. Sverige är ett land där vädret gör att både förutsättningarna för att producera el och behovet av el varierar. För att vi ska ha tillgång till den el som vi behöver, även när vårt elbehov ändras behövs två saker: en stabil baskraft och tillräcklig reglerkraft som kan justera elproduktionen när behovet ökar.

I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i elsystemet, det som kallas baskraften. De två kraftslagen står tillsammans för mellan 70-80 procent av den svenska elproduktionen. Reglerkraften består i huvudsak av vattenkraft. Som man kanske kan höra på namnet fungerar den reglerande, den är mer anpassningsbar än de andra energislagen och kan snabbt minskas eller ökas efter behov. Reglerkraften är också viktig för att vi ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på elen.

Vattenkraften är den bästa reglerkraften

Vattenkraften är kanske den smartaste energikälla vi har. Den har fördelen att den kan regleras både på kort- och lång sikt. Elproduktionen från ett vattenkraftverk kan anpassas till vårt behov – när det handlar om långsiktiga konjunkturförändringar eller om vädret plötsligt slår om så att vårt behov av el ökar.

Vattenkraften fungerar därför nästan som ett batteri. Den låter oss till viss del anpassa elproduktionen efter säsong tack vare dammarnas vattenmagasin som kan användas för att producera el när den behövs som mest. Dessutom är vattenkraften idag Sveriges största förnybara energikälla, den orsakar inga koldioxidutsläpp och står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen.

Vattenkraften bygger på vattnets naturliga kretslopp. Solens värme får vatten på marken, i sjöar, älvar och hav att avdunsta och stiga uppåt. När luften blir kallare på högre höjder kondenseras det stigande avdunstade vattnet och bildar moln som sedan ger nederbörd i form av regn eller snö. Avdunstningen av vatten är störst i södra Sverige medan den största delen av nederbörden kommer i fjällområdena i form av snö. Snön smälter under våren och rinner ner till vattendragen. En del av det samlas i de vattenmagasin som hör till vattenkraftverken. När det behövs används vattnet för att producera el. Efter det att vattnet lämnat turbinen återgår det tillbaka till älven och kretsloppet börjar om igen. Eftersom vattenkraft är så naturligt är det kanske inte konstigt att det har använts länge. Lägesenergi från strömmande vatten har använts för storskalig elproduktion sedan slutet av 1800-talet, men det första exemplet på hur människan har använt strömmande vatten för att utföra tungt arbete i Norden hittar vi redan på medeltiden.

Uniper är den tredje största vattenkraftsproducenten i Sverige med 76 hel- och delägda vattenkraftverk. Våra vattenkraftverk finns utspridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på cirka 1 700 MW och en årlig leverans av ca 8 000 GWh förnybar el. Det motsvarar cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. Det motsvarar lika mycket el som den årliga elförbrukningen för hela 400 000 svenska villor!

Ju mer sol och vind, desto viktigare blir reglerkraften

Sveriges elförsörjning består av flera olika energislag. Alla energislag måste samspela med varandra för att vi inte ska drabbas av strömavbrott. I takt med att samhället utvecklas och nya innovativa lösningar som drivs av el ser dagens ljus, ökar vårt elbehov.
Ju mer el vi behöver, ju viktigare blir reglerkraften. Och ju mer vindkraft och solkraft vi får i elsystemet, desto svårare blir det att reglera elproduktionen efter behov eftersom vi ju inte kan styra över vädret. Detta betyder att reglerkraften blir ännu viktigare ju större del av vår elproduktion som kommer från förnybara källor. Ingen vind. Ingen sol. Inga problem.

Vi ser till att Sverige har både reglerkraft och baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft, värmekraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Visste du att...

Image
Vattenkraften
Image
Did you know

Vattenkraften – Reglerkraft och baskraft i ett

  • Vattenkraften är Sveriges största förnybara energikälla. Ett normalår producerar Sveriges vattenkraftverk cirka 65 TWh el (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) med vattenkraft. Det motsvarar cirka 45 % av Sveriges totala elproduktion.
  • Vattenkraften står för 98,3% av reglerkraften. Resterande 1,3% kommer från planerad energiproduktion från vindkraft och lagrad energi i liten skala.

Relaterat innehåll

Effektreserven är livlinan i det svenska elsystemet.

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris.

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.