Idag kommer över hälften av den globala energitillförseln fortfarande från kol och olja, men en ljus framtid finns inom räckhåll om vi kan bygga upp stabila elsystem i hela världen som är lika bra som det vi har i Sverige.

Klimatförändringar hotar vår miljö och våra levnadsvillkor

Vårt klimat har alltid förändrats. På svenska klipphällar kan vi fortfarande se spår av den senaste istidens 3000 meter tjocka glaciärer, svåra att föreställa sig då man packar upp picknickkorgen en varm sommardag. Att klimatförändringar sker över tusentals år är naturligt och beror på avståndet till solen, kontinenternas rörelser och vår atmosfärs kemiska sammansättning. Men nu har mänsklig påverkan gjort att klimatförändringarna plötsligt sker mycket fortare. Det är inte naturligt och medför många stora problem och risker. På grund av människans utsläpp av växthusgaser ökar jordens medeltemperatur nu mycket snabbare än normalt. Detta får enorma konsekvenser för vår jord och den globala uppvärmningen hotar många av jordens viktiga arter, livsmiljöer och ekosystem.

Klimatsmart el sänker utsläppen

För att kunna minska våra utsläpp så kraftigt som de globala målen kräver måste vi göra stora förändringar – inte minst när det kommer till de största utsläppskällorna. Idag kommer ungefär en fjärdedel av våra utsläpp från jord- och skogsbruk. Ytterligare en fjärdedel kommer från produktion av el och värme. Ungefär en femtedel kommer från världens industri. Ytterligare en femtedel kommer från byggnader och transporter, och resten av utsläppen kommer från andra, mindre källor. Industriländerna släpper ut mest växthusgaser, men det är utsläppen i utvecklingsländerna som ökar snabbast.

Idag har vi goda förutsättningar att minska utsläppen. Tack vare ny teknik kan vi producera nästintill utsläppsfri el och värme. Denna klimatsmarta el kan sedan användas för att ersätta till exempel fossila drivmedel i vår fordonsflotta. Trots det kommer över hälften av den globala energitillförseln fortfarande från kol och olja. Faktum är att kolkraft idag står för cirka 40 procent av den globala elproduktionen, men för hela 70 procent av alla utsläpp från elproduktionen.

För de som är utan el blir problemen ännu större. Så sent som 2019 saknade fortfarande över 700 miljoner människor tillgång till elektricitet. De flesta bor i Sydasien eller i Afrika. Den som inte har el måste istället förlita sig på ved, kol och andra bränslen för att kunna laga mat och hålla värmen. Dessa bränslen är varken bra för klimatet eller för hälsan hos dem som använder dem.

För att kunna höja levnadsstandarden för de som fortfarande saknar el, för att kunna driva framtida eldrivna innovationer och för att ersätta fossila bränslen behöver vi alltså i framtiden kraftigt öka produktionen av fossilfri el.

Sveriges elsystem – En global förebild

Sveriges elsystem är en global förebild, både när det gäller effektivitet och utsläppsminimering. Det svenska elsystemet är nämligen till hela 98 procent fritt från koldioxidutsläpp. En viktig anledning till detta är att vi har vatten- och kärnkraft som en stabil bas i vårt elsystem.

Vårt elsystem är också till cirka 60 procent förnybart, detta tack vare energikällor som vatten-, vind- och solkraft. Vind- och solkraft förser oss med el när väderförhållanden tillåter och vattenkraften är en del av vår viktiga baskraft. I Sverige har vi också mycket biokraft i vårt elsystem vilket också den är förnybar och fri från CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Tillsammans ger detta oss säker tillgång till el av hög kvalitet året om.

Om hela världen hade elsystem som är uppbyggda som Sveriges, skulle vi kunna minska de globala utsläppen rejält. Med den svenska elmixen släpper vi ut cirka 20 gram koldioxid per kilowattimme el som produceras. Eftersom den globala elproduktionen är ungefär 27000 terawattimmar per år så skulle de totala utsläppen uppgå till ungefär 540 miljoner ton per år. Jämfört med utsläppen från dagens globala elproduktion, 13 miljarder ton, skulle det innebära en minskning av utsläppen med 96 procent!

Olika elsystem beroende på olika förutsättningar

Tyvärr kan inte alla länder bygga upp elsystem som är identiska med det svenska eftersom olika länder har olika förutsättningar. I Sverige råkar vi ha den stora turen att ha extra gynnsamma förhållanden för vattenkraft, samtidigt som vi har ganska dåliga förutsättningar för till exempel solkraft om man jämför med många andra länder. Alla länder måste bygga upp sina elsystem med hänsyn till sina naturliga förutsättningar. En sak som dock behövs i alla elsystem är baskraft, en eller flera pålitliga energikällor som kan leverera planerbar el oavsett väderförhållanden. Har man till exempel mycket sol- och vindkraft i elmixen, så måste dessa energislag kompletteras med till exempel kärn- eller vattenkraft för att försörjning av el med hög kvalitet ska kunna garanteras i alla lägen, även när det är vindstilla och molnigt.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Relaterat innehåll

Vi ser ett ökande behov av el allt eftersom samhället utvecklas och nya innovationer ser dagens ljus.  Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.

De förnybara kraftslagen ökar snabbt, men kommer inte att kunna ersätta hela den nuvarande produktionen. Därför behöver vi redan idag börja undersöka hur dagens kärnkraft ska kunna kompletteras och så småningom ersättas med ny kärnkraft.

Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid. Det är en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.