Svängmassa - vad är det?

För att vårt elsystem ska fungera bra och vara stabilt behövs både att vi har tillgång till så mycket el som vi behöver, men också att elen håller tillräckligt hög kvalitet. För att Sverige ska kunna fortsätta ha ett av världens bästa elsystem behöver vi det som heter svängmassa – den tunga rörelseenergi som finns i turbiner och generatorer i vatten- och kärnkraften.

Visste du att...

svangmassa
svangmassa
svangmassa

Kan el ha olika kvalitet?

Har du varit med om ett elavbrott någon gång? Efter en liten stund gick elen igång igen och du kunde fortsätta som vanligt, ingen katastrof. Men faktum är att störningar i elsystemet kan få betydligt värre konsekvenser. I Sverige har vi ett av världens bästa elsystem, vi är så vana att alltid ha tillgång till el att de flesta nog inte ens tänker på vad som skulle hända ifall vi blev av med elen under en längre tid. Föreställ dig ett samhälle där elavbrott är vanligt förekommande. Du vet aldrig om gatubelysningen kommer att fungera när du ska gå hem sent på kvällen, eller om du kan se en hel film på bio utan avbrott eller om ditt kylskåp kommer slås av så att maten blir dålig. För vår industri och viktiga samhällsfunktioner är det ännu mer angeläget att elsystemet fungerar som det ska. Ett kort produktionsstopp på ett elintensivt industriföretag kan leda till att flera miljoner kronor går förlorade och kan på sikt också få konsekvenser för arbetstillfällen. Skulle en operationssal på sjukhuset plötsligt slockna kan liv äventyras, om sjukhusens backup-system inte heller  fungerar. Därför är det viktigt att elen i vårt elsystem håller en konstant hög kvalitet.

Elkvalitet handlar om elens förmåga att uppfylla våra behov. Kvaliteten avgörs av två faktorer: kontinuitet och spänningsnivå. Kontinuitet innebär att elen ska vara fri från avbrott, och spänningsnivå innebär att elens spänning inte ska variera mer än inom de tillåtna riktvärdena. Om elen brister i kontinuitet eller spänningsnivå kan det resultera i elavbrott och dessutom orsaka skador på våra eldrivna apparater.

Elkvaliteten är viktig för Sveriges ekonomi

För stora industrier och andra verksamheter som kräver mycket el är tillgång till el av hög kvalitet en viktig faktor att titta på när nya anläggningar planeras. Just därför finns det många sådana verksamheter i Sverige – vår elkvalitet är exceptionellt hög. Facebooks serverhall i Luleå är ett välkänt exempel på en anläggning som lagts i Sverige på grund av vårt elsystem: serverhallen har en lika stor årlig elförbrukning som Västerås kommun [1] och i Sverige kan hela detta enorma elbehov tillgodoses på ett säkert sätt. I Luleå kan Facebook vara säkra på att de aldrig går miste om viktig information eller pengar på grund av brister i elkvaliteten. Samtidigt skapar serverhallen arbetstillfällen i Luleå och bidrar till stadens utveckling.

Att vi i Sverige har så hög elkvalitet gör att vi kan attrahera utländska investeringar samtidigt som vår svenska industri kan fortsätta expandera i Sverige utan att stöta på problem. Eftersom stora företag ofta planerar med lång tidshorisont är det viktigt att vi kan visa att vi inte bara har hög elkvalitet idag, utan även kan trygga en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning med låga koldioxidutsläpp även i framtiden.

50 Hz – Den magiska gränsen

Eftersom det inte går att spara el måste den produceras i samma ögonblick som den förbrukas. Vårt elsystem måste därför klara av att i realtid kunna hantera förändringar i utbud och efterfrågan på el. För att elsystemet ska vara i balans måste frekvensen i elnätet ligga på mellan 49,9 Hz och 50,1 Hz, allra helst ska den ligga på 50 Hz. Skulle frekvensen falla under 49 Hz kommer vi att få stora störningar i eldistributionen. I värsta fall skulle ett sådant frekvensfall till och med kunna leda till att stora delar av Sverige mörkläggs. Varje gång någon tänder en lampa eller sätter på en maskin faller frekvensen, och då måste elproduktionen ökas för att kompensera. För att elsystemet ska kunna upprätthålla frekvensen även när efterfrågan och utbud varierar mycket krävs det som kallas för svängmassa.

 

Utan svängmassa stannar Sverige | Uniper

Svängmassa är en rörelseenergi som turbiner och generatorer i de stora kraftverken kan erbjuda.När kraftverket slutat driva generatorn så fortsätter den att producera el ett tag till. Ju tyngre generatorn och turbinsträngen är, desto längre kan detta fortsätta. Ju mer svängmassa vi har i vårt elsystem desto lättare är det att upprätthålla frekvensen och därmed elkvaliteten. Mycket svängmassa skapar stabilitet i vårt elsystem och elkvaliteten blir därmed bättre.

 

Hur kvalitetssäkrar vi vårt elsystem?

Nyckeln till ett stabilt elsystem med hög elkvalitet är att ha mycket svängmassa i systemet. Olika energislag har olika mycket svängmassa, helt enkelt för att de har olika stora generatorer. Stora generatorer ger mer svängmassa. Kärnkraft och vattenkraft är de bästa energislagen för att få mycket svängmassa, de har de största generatorerna och bidrar idag med majoriteten av svängmassan i vårt elsystem. Sol- och vindkraft har många fördelar, men bidrar inte med någon svängmassa till elsystemet. Därför är kärn- och vattenkraft viktiga komponenter i vårt energisystem, inte bara för att vi ska ha el när det är mulet och vindstilla, utan även för att vi alltid ska kunna upprätthålla rätt frekvens. 

Sveriges elsystem har idag bland den bästa elkvaliteten i världen. Det är bra för oss eftersom digitaliseringen och nya tekniska innovationer kommer göra elen ännu viktigare för vårt samhälle. 
För att kunna vara säkra på att också i framtiden ha tillgång till el med elkvalitet i världsklass, måste vi fortsätta ha säker tillgång till de kraftslag som ger svängmassa, det vill säga vattenkraft och kärnkraft. Enligt en rapport som konsultbolaget Sweco gjort [2[ skulle elnätet utan kärnkraftens hjälp inte klara av att hålla en frekvens över 49 Hz vid en plötslig störning under tre procent av året. Det skulle innebära en förhöjd risk för stora störningar i Sverige under ungefär 11 dagar per år.

Skulle vi ha otur och det dessutom skulle vara så kallat torrår – ett år med lite regn, skulle läget troligen bli ännu värre eftersom vattenkraften då inte kan bidra med lika mycket svängmassa. Risken för frekvensfall skulle då öka till hela 15 procent av tiden. Det innebär förhöjd risk för plötsliga störningar under hela 55 dagar under ett år! 
Därför är det inte så enkelt att ersätta kärnkraften med andra kraftslag som man skulle kunna tro. Det är helt enkelt skillnad på el och el.  Det innebär inte att vi inte ska bygga ut elsystemet med andra förnybara energikällor som vindkraft och solkraft, men vi måste se till att det råder balans mellan de olika kraftslagen så att elsystemet förblir stabilt. Man skulle kunna sammanfatta det som att vatten- och kärnkraft blir allt viktigare ju större andel sol- och vindkraft vi har i våra elsystem.

1. https://www.svd.se/sa-mycket-el-drar-facebook-i-lulea 2. Sweco rapport
svangmassa

Vi ser till att Sverige har svängmassa

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Stabilitet i det nordiska kraftsystemet

Den svenska kärn- och vattenkraften är en källa till stabilitet tack vare att dess stora generatorer och turbiner bidrar med stor mekanisk svängmassa till kraftsystemet.