Vår kärnkraftverksamhet

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften. I ett kärnkraftverk präglas verksamheten av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna. Det finns en uttalad säkerhetskultur inom Uniper. Såväl i daglig drift inom elproduktion som vid handhavande av reaktorer som inte är i drift. Även när ett kärnkraftverk ska nedmonteras och rivas gör vi det på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper har en unik ställning då vi har ägarandelar i samtliga anläggningar. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och rivs i linje med det svenska systemet.

Fakta om reaktorerna

Anläggning Driftstart Beräknad livslängd Installerad nettoeffekt MW Leverans 2018 TWh Reaktortyp
01 1972 Stängd 492 0 Kokvatten
02 1975 Stängd 661 0 Kokvatten
03 1985 2045 1450 11,1 Kokvatten
B1 1975 Stängd 630 0 Kokvatten
B2 1977 Stängd 630 0 Kokvatten
R1 1976 2019 865 6,6 Kokvatten
R2 1975 2020 865 6,7 Tryckvatten
R3 1981 2041 1064 8,1 Tryckvatten
R4 1983 2043 1130 8,7 Tryckvatten
F1 1980 2040 1018 8,1 Kokvatten
F2 1981 2041 1028 8,5 Kokvatten
F3 1985 2045 1230 8,3 Kokvatten

Oskarshamnsverket

OKG är ett kärnkraftbolag som har drifttillstånd att driva tre kärnkraftsreaktorer på Simpevarps-halvön norr om Oskarshamn. Bolaget ägs av Sydkraft/Uniper med 54,5 procents ägarandel och Fortum 45,5 procent. Av de tre reaktorerna är det endast en som är i operativ drift, medan de två äldsta reaktorerna nu befinner sig i en avvecklingsfas.

Reaktorerna på OKG

Oskarshamn 3 är en kokvattenreaktor som kopplades på elnätet den 3 mars 1985 och hade då en installerad effekt 1050 MW (megawatt).

Under 2009 genomfördes ett omfattande moderniseringsprojekt med bland annat en säkerhetsuppgradering och en effekthöjning till 1450 MW som gör O3 till en av världens största kokvattenreaktorer. Den genomsnittliga årsproduktionen av el som motsvarar en halv miljon villors årsförbrukning.

Med genomförd installation av oberoende härdkylning före 2020, har reaktorn förutsättningar för 60 års drift och kan då vara i operativ drift till 2045.

Oskarshamn 1 och 2 är inte längre i operativ drift. Vid en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 togs beslutet att stänga O1 och O2 i förtid, detta som en direkt följd av låga elmarknadspriser och en hög beskattning.

O1 är Sveriges första kommersiella kärnkraftverk av typen lättvattenreaktor som togs i drift 1971. Reaktorn togs ur drift den 17 juni 2017 och hade då levererat cirka 110 000 000 megawattimmar klimateffektiv el. Nu har arbetet påbörjats med att transportera allt använt kärnbränsle från anläggningen till det centrala mellanlagret, vilket planeras vara klart till årsskiftet 2018–2019.

O2 togs ur drift redan 2013 för ett omfattande moderniseringsprojekt, där det sista steget skulle ha genomförts 2015. Reaktorn återstartades dock aldrig. Nu pågår planering och förberedelser för att påbörja den storskaliga nedmonteringen och rivningen omkring år 2020.

Mer om OKG

Barsebäck

Barsebäcks kärnkraftverk finns i Kävlinge kommun i västra Skåne norr om Malmö. Kärnkraftverket har två reaktorer som stängdes 1999 respektive 2005 efter ett politiskt beslut av den dåvarande regeringen. Båda reaktorerna omfattas av ett pågående rivningsprojekt, där ambitionen är att marken ska vara friklassad som kärnteknisk anläggning innan 2030.

Mer om Barsebäcksverket

Ringhals

Ringhals kärnkraftverk är beläget på Väröhalvön i Varbergs kommun i Halland. Kraftverket ägs av Vattenfall 70,4 procent och Sydkraft/Uniper 29,6 procent. Anläggningen har fyra reaktorer, varav de två äldsta kommer att stängas 2019 och 2020. De två yngsta reaktorerna är planerade för långtidsdrift till in på 2040-talet.

Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun i Upplands län. Kraftverket ägs av Vattenfall 66 procent, Mellansvenska Kraftgruppen, 24,1 procent och Sydkraft/Uniper 9,9 procent. Kraftverket har tre reaktorer, samtliga planerade för långtidsdrift till in på 2040-talet.

Så fungerar ett kärnkraftverk

Kärnkraft är ett sätt att ta vara på den energi som finns överallt – i atomerna eller snarare i deras kärnor. Det är därför det kallas för kärnkraft.

Det var Albert Einstein som kom på att det skulle gå att utnyttja den kraften. Det kom han på i och med relativitetsteorin E = mc2. Denna möjlighet blev sedan verklighet genom klyvningen av uran-235 som frigör energi. Energin som frigörs vid klyvning av uran-235 används till att koka vatten. Detta genererar ånga som driver en turbin. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar en del av den el du får hem till dig. Kärnkraften svarar för ungefär 40% av det svenska elbehovet.
 

Revisioner på ett kärnkraftverk

Varje år stängs en kärnkraftsreaktor för revision. Under den perioden genomförs bränslebyte och service på anläggningen. Efter en revision som tar ungefär 1-2 månader att genomföra, är reaktorn redo för nästa driftperiod.

Vanligtvis arbetar mellan 100 och 600 personer med att genomföra en revision. Vid större revisioner kan så många som 3 000 personer vara engagerade i arbetet.

Revisionerna genomförs i regel under sommarhalvåret när elbehovet är som lägst. Reaktorerna måste nämligen stängas av under arbetet.

 

Kärnkraften i världen

Totalt finns det idag 450 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen, och dessa reaktorer står idag för över 10 procent av världens elproduktion. Ytterligare 50 reaktorer är under konstruktion, framför allt i Kina, Indien och Ryssland.

Illustration över kärnkraftsutbyggnaden i världen

Kärnkraftsutbyggnaden i världen

Just i de stora tillväxtländerna i Asien förutspås det en kraftig ökning av elbehovet de närmaste decennierna, och redan är 450 reaktorer föreslagna eller i planeringsstadiet – alltså lika många som är i drift idag.

I en prognos från International Energy Agency (IEA) spås kärnkraften i världen att öka från 414 GWe till 518 GWe fram till 2040, en ökning av den installerade effekten på 25 procent. 

FN:s klimatpanel, IPCC, och IEA, lyfter också upp kärnkraftens roll i ansträngningarna för att nå klimatmålen. IEA nämner att det kommer att behövas cirka 1000 GW kärnkraft år 2050 för att klara klimatmålen. Det motsvarar en fördubbling av dagens kapacitet.
I Japan försöker man starta så många reaktorer man kan eftersom man blivit så beroende av dyr naturgasimport efter Fukushima-olyckan. I nuläget är fem reaktorer i drift av totalt 40 reaktorer.

I Europa är Tyskland på väg att avveckla sin kärnkraft. Samtidigt är 12 reaktorer under uppbyggnad på andra platser i Europa. Fyra i Ryssland, två i Vitryssland respektive Slovakien, och en vardera i länderna Finland, Frankrike, Storbritannien och Turkiet. Det finns också länder som har reaktorer på planeringsstadiet, som Polen och Ungern.