Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk med en total effekt på cirka 662 MW. Vi ligger i ständig beredskap för att kunna bidra med elproduktion när det behövs.

Normalt står vattenkraft, kärnkraft och vindkraft för Sveriges behov av el. När den normala produktionen störs eller när det behövs ovanligt mycket el kan Karlshamnsverket startas upp och leverera el med kort varsel. På två timmar kan Karlshamnsverket gå från beredskap till produktion.

Genom att hålla Karlshamnsverket i beredskap bidrar vi till att elförsörjningen tryggas. Under vinterperioden 2017/2018 ingår Karlshamnsverket i Svenska kraftnäts effektreserv. Kraftverket kan också leverera andra systemtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen.

Så här producerar Karlshamnsverket el

Karlshamnsverkets centrala delar är en panna, turbiner och en generator.

  • Oljan förbränns i pannan

  • Värmen som bildas när oljan förbränns hettar upp vattnet i pannan till ånga

  • Ångans kraft driver turbinerna, som i sin tur via en axel driver en generator som alstrar el

  • Generatorn matar ut el på elnätet

  • Med hjälp av kylvatten från havet blir ångan till vatten igen i kondensorn

  • Vattnet går tillbaka till pannan för att bli till ånga igen

Med miljön i fokus

Miljöarbete är väldigt viktigt för oss. När du ser att det ryker ur våra skorstenar eller när det ligger en stor oljetanker i vår hamn ska du veta att vi arbetar seriöst, målinriktat och systematiskt med alla sorters miljöfrågor som rör vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på karlshamnsverket@uniper.energy.

Trots att Karlshamnsverket normalt nyttjas i begränsad omfattning har kraftverket utvecklats till ett av världens renaste vad gäller utsläpp av försurande ämnen. De rökgaser som bildas vid förbränning av olja innehåller försurande ämnen som svavel- och kväveoxider. När kraftverket byggdes var kunskapen om försurningsskador inte så stor, men i takt med att kunskapen om försurningen ökat har också miljökraven på kraftverket blivit allt fler.

Mycket stora investeringar har gjorts för att reducera utsläppen från kraftverket. På block 2 och 3 har vi installerat katalysator för kväveoxidavskiljning. På block 3 finns dessutom elfilter och en avsvavlingsanläggning, med en teknik som bygger på en egen idé och där reningsgraden är över 98 procent. I block 3 kan man därmed elda med olja med högre svavelhalt, och ändå hålla utsläppen långt under de givna gränsvärdena.

Vid förbränning av olja bildas också koldioxid. Karlshamnsverket ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, som är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av koldioxid.

 

Effektiv rökgasrening i tre steg

rokgasrening

Steg 1 – Rökgasen renas från kväveoxider i en katalysator

I katalysatoranläggningen passerar rökgaserna efter att ha blandats med förångad ammoniak genom smala kanaler av keramik. Keramiken är dopad med vanadinpentoxid, som är den aktiva komponenten i den katalytiska reaktionen. I den kemiska reaktion som uppstår bildas vatten och kvävgas, som båda är naturliga beståndsdelar i den luft vi andas. Katalysatorn ger drygt 85-procentig rening av kväveoxiderna.

Steg 2 – Rökgasen renas från stoft och sot med hjälp av ett elfilter

I elfiltret passerar rökgaserna genom ett elektriskt laddat fält varvid stoftpartiklarna fälls ut på stora plåtar. Reningsgraden är över 90 procent. Stoftet skickas till upparbetning där dess innehåll av värdefulla legeringsmetaller, vanadin och nickel, tas tillvara.

Steg 3 –I avsvavlingsanläggningen renas rökgasen från svavel som blir till användbar gips

Den avsvavlingsteknik som används grundar sig på en idé som utvecklats vid kraftverket. Avsvavlingsanläggningen har en reningsgrad på över 98 procent.

Första steget i avsvavlingsanläggningen är en förskrubber. Här tvättas reststoft som passerat elfiltret bort, samtidigt som rökgaserna kyls och mättas med fuktighet. Den höggradiga stoftavskiljningen gör att rökgaserna är nästan helt befriade från stoft och tungmetaller när de går till avsvavling i absorbern. Den gips som är slutprodukt i anläggningen blir därmed garanterat mycket ren.

I absorbern reagerar svaveldioxiden i rökgaserna med finmald kalksten och bildar slutprodukten gips. Från absorbern skiljs den producerade gipsen ur med hjälp av hydrocykloner och vakuumbandfilter. Gipsen används i första hand som råmaterial till gipsskivor.

Karlshamnsverkets historia

1956. När Karlshamnsverket planerades och byggdes var efterfrågan på el i Sverige ständigt stigande. Mitt under byggnationen av Öresundsverket i Malmö, 1956, började Sydsvenska Kraftaktiebolaget (Sydkraft) därför planera för ytterligare utbyggnad av sin produktion. Valet stod mellan värmekraft (kol- eller oljeeldade kraftverk) och kärnkraft, eftersom man såg en begränsning av möjligheterna att bygga nya vattenkraftverk. Valet föll på ett oljeeldat kraftverk, men strax efter beslutet att bygga Karlshamnsverket började man också planera för och bygga Sveriges kärnkraftverk.

Den beräknade drifttiden var när kraftverket byggdes 3 000 timmar/år (ett år har totalt 8760 timmar). Kraftverket var tänkt som ett komplement till kärnkraften och skulle producera el när behovet är som störst, det vill säga främst på vardagarna och bara sällan på helger, kvällar och nätter. Men så blev det aldrig. Under de första åren var behovet av el mycket stort i Sverige och Karlshamnsverket producerade mer el än vad som var tänkt från början.

1969. Block 1 stod klart.

1971. Block 2 stod klart.

1973. Block 3 stod klart. Kraftverkets totala kapacitet blev då cirka 1 000 MW.

1974. Över 4 TWh (terrawattimmar) el producerades, vilket är produktionsrekord än idag.
Efter hand kom kärnkraftverken igång, samtidigt som oljan blev dyrare och dyrare, och Karlshamnsverket övergick till att ha den roll vi har idag, som topp- och reservkraftverk.

2015. Block 1 stängdes.

Idag. Den totala kapaciteten är cirka 662 MW.