Inom Unipers svenska elproduktion finns Öresundsverket, som ägs och drivs av Sydkraft Thermal Power AB. Öresundsverket har tidigare bidraget till elförsörjningen i södra Sverige och fjärrvärmeleveranserna till Malmöborna. På grund av låga elpriser och alternativ värmeproduktion i Malmö-området, har Öresundsverket inte varit tillgängligt för elmarknaden sedan 2016. Efter tillstånd från Elberedskapsmyndigheten har Uniper påbörjat en försäljningsprocess av kraftverkets utrustning och komponenter.

Det naturgaseldade kraftvärmeverket togs i drift 2009 och har en produktionskapacitet på 440 MW el. Kraftverket kan leverera upp till 3 TWh el till det nordiska elsystemet, vilket kan jämföras med dagens elanvändning i Malmö som uppgår till cirka 2 TWh per år. 

Öresundsverket är ett kombikraftverk som producerar värme och el från naturgas | Uniper

Svängmassa för balans i elsystemet

Kraftverket kan också leverera andra systemtjänster som bidrar till att trygga elförsörjningen, exempelvis frekvensreglering. Precis som kärnkraft och vattenkraft har Öresundsverket turbiner och generatorer med stor svängmassa. Svängmassa ger en naturlig tröghet i elsystemet som gör att det tål störningar bättre.

Öresundsverket är ett så kallat gaskombikraftverk där en gasturbin kombineras med en avgaspanna och en ångturbin. På så sätt får man en hög elverkningsgrad, upp mot 60 procent. För att utnyttja bränslet ännu effektivare är anläggningen utformad för samtidig produktion av el och värme, så kallad kraftvärmeproduktion. Därigenom kan upp till 90 procent av energin i bränslet nyttiggöras.

Så här producerar Öresundsverket el och fjärrvärme

Produktion av el sker när en elgenerator drivs runt. I ett vattenkraftverk är det kraften från vattnet som driver turbinerna och därmed generatoraxeln. I exempelvis ett kärnkraftverk eller kolkraftverk är det värmen från processen som hettar upp vatten till ånga vilket ger ångtrycket som är drivkraften i anläggningen.

I Öresundsverket används både energin direkt från förbränningen av bränslet och ångtrycket för att producera el i såväl en gasturbin som en ångturbin.

oresundsverket-naturgas

1. Naturgas förbränns under högt tryck i gasturbinens brännkammare.

2. Gaserna som bildas expanderar i gasturbinen. Kraften driver turbinaxeln som är förbunden med en elgenerator.

3. De varma rökgaserna hettar också upp vatten till ånga och skapar ett ångtryck. Det driver turbinaxeln från ångturbinen och därmed den andra elgeneratorn.

4. Elgeneratorerna matar ut el på elnätet.

5. Värmen i ångan växlas över till Malmös fjärrvärmevatten.

6. Fjärrvärmen distribueras till villor och hyreshus. Där växlas fjärrvärmen över till fastigheternas interna system för uppvärmning och varmvatten.

7. Det avkylda fjärrvärmevattnet cirkulerar tillbaka till Öresundsverket och värms på nytt.

8. Vid lågt behov av fjärrvärme kan ångan användas för att producera mer el i ångturbinen. Spillvärme som uppstår under den tiden leds bort i en havsvattenkyld anläggning.

9. Efter att vi tagit ut så mycket energi vi kan släpps rökgaserna ut. Eftersom bränslet är rent och rökgaserna renade i en katalysator är utsläppen av miljöförstörande ämnen små.

sweden-oresundsverket-contact

Öresundsverket och miljön

Öresundsverkets verksamhet är certifierad enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på oresundsverket@uniper.energy.

Kraftvärmeverket drivs med naturgas, vilket ger förutsättningar för en hög samtidig produktion av el och värme. Naturgas är fritt från stoft och tungmetaller och vid förbränning bildas inga sotpartiklar. Koldioxidutsläppen vid förbränning är 40 procent lägre jämfört med kol. Utsläppen av svaveldioxid är mycket låga.

Vid förbränning av naturgas och andra bränslen bildas kväveoxider som bidrar till försurningen av vår mark och våra sjöar. För att minimera även dessa utsläpp har Öresundsverket försetts med så kallad katalytisk avgasrening som kraftigt sänker utsläppen av kväveoxider.

Kombinationen av rent och effektivt bränsle, avancerad förbränningsteknik som ger hög verkningsgrad och katalytisk rening gör att miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och omgivning kan begränsas till låga nivåer och gör Öresundsverket till ett av Europas effektivaste kraftvärmeverk. Upp emot 90 procent av energin i bränslet tas tillvara.

I ett globalt perspektiv bidrar kraftverket dessutom till en kraftfull sänkning av koldioxidutsläppen när det är i drift. Genom att använda ett högeffektivt bränsle och avancerad teknik som ger hög verkningsgrad vid produktion av el och värme i Öresundsverket kan produktionen av el vid mindre effektiva, koleldade kraftverk i det nordeuropeiska elsystemet minska med motsvarande mängd.

Öresundsverkets historia

1950-talet. Redan då producerades el på Öresundsverket. Det gamla Öresundsverket bestod av tre olika verk som byggdes i olika etapper i Malmö industrihamn.

Verk 1 planerades och byggdes av dåvarande Sydkraft i början av 1950-talet. De fyra kol- och oljeeldade pannorna producerade tillräckligt med ånga för att tre ångturbiner skulle kunna få en gemensam produktionskapacitet på 160 MW elektricitet. Verk 1 var verksamt och i kommersiell drift fram till i början av 1970-talet.

1957. Verk 2 stod klart. Verket bestod av en ångturbin och en panna stor nog att producera 70 MW el. Precis som för Verk 1 var bränslet till pannorna kol och olja. Samtidigt som Verk 2 i början av 1980-talet kompletterades med möjligheten att producera 150 MW fjärrvärme till Malmös fjärrvärmenät försågs även pannan med omfattande reningsutrustning för stoft och svavel.

1964. Verk 3 stod klart. Ett oljeeldat aggregat med möjlighet till 160 MW elproduktion. När Verk 3 var satt i drift kunde Öresundsverket titulera sig norra Europas största kraftverk. Den omfattande utbyggnaden av Malmö fjärrvärmenät i slutet av sjuttiotalet gjorde att även Verk 3 försågs med möjlighet till fjärrvärmeproduktion.

Som mest producerade det gamla Öresundsverket 400 MW el och 250 MW värme, vilket gjorde verket till en viktig hörnsten i den sydsvenska energiförsörjningen.

Tidigt 1990-tal. Verk 3 försågs med en lågbrännare samtidigt som kontrollutrustningen byttes ut.

1993. Moderniseringen till trots så lades verket i malpåse.

Tidigt 2000-tal. Planer tog form på att modernisera Öresundsverket för en kommande återstart. Vid den här tiden ökade elförbrukningen i Norden, och man såg en risk för att ett underskott på el skulle uppstå. Detta kunde successivt leda till högre elpriser och ett ökat utnyttjande av mindre miljövänlig elproduktion.

2009. I december 2009 invigdes det nya kraftverket, ett av världens effektivaste naturgaseldade kraftverk. Bakgrunden till att modernisera och återstarta Öresundsverket var att behovet av ny elproduktion var störst i södra delen av landet, att överföringsmöjligheterna av el från vattenkraften i norr är begränsade samt att Barsebäcksverket hade tagits ur drift.

2017. Från och med mars 2017 har anläggningen inte varit tillgänglig för marknaden.