Miljöförbättring i dialog

All el- och energiproduktion påverkar miljön. När det gäller vattenkraft så innebär kraftverk och dammar ett ingrepp i miljön som förändrar förutsättningarna för livet i och invid vattendraget. För att förhindra och begränsa negativa konsekvenser arbetar vi aktivt med miljöförbättrande åtgärder som inbegriper forskning och teknik men också dialog och samarbete med myndigheter.

Följ med Johan som arbetar med miljöfrågor inom vattenkraften

Vattenkraften i samhället

Initiativ som förbättrar naturvärden

Vi investerar i miljöförbättring på flera sätt med frivilliga åtgärder. Till exempel genom att anlägga fiskvägar vid flera av våra kraftverk i bland annat Mörrumsån och Emån. Just nu pågår en process där vi söker tillstånd för att riva ut ett kraftverk i Mörrumsån, Marieberg, till förmån för förbättrade naturvärden och sportfiske. Arbetet pågår också med att anlägga tre fiskvägar i övre Faxeälven som kommer att skapa ca 20 mil fria vandringsvägare.

Gemensamt för de miljöåtgärder som vi genomför är att de passar in i den strategi som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans med Energimyndigheten tagit fram för miljöåtgärder i vattenkraften.

Förutom dessa frivilliga insatser är alla kraftbolag ålagda att kompensera för de ingrepp som vattenkraftutbyggnaden innebär genom bygde- och fiskeavgifter för åtgärder som ska öka livskvaliteten kring vattendragen. Det är länsstyrelsen som administrerar bygdeavgifterna som används för en rad olika ändamål. Fiskeavgiften förvaltas av Fiskeriverket och är en avgift för fiske- och miljöförbättrande åtgärder. Vi betalar cirka 20 miljoner kronor i sådana avgifter varje år. Dessutom ansvarar kraftbolagen för odling och utsättning av bland annat 2 500 000 lax- och havsöringsyngel (smolt) om året.

 

Globala och lokala perspektiv

Fokus på klimat- och miljöförbättring

Energiförsörjning bör alltid belysas ur olika perspektiv. Vattenkraft har som energikälla nackdelar och fördelar. För att minska negativ miljöpåverkan av biologisk mångfald till följd av elproduktion med vattenkraft är både frivilliga och gemensamt organiserade åtgärder nödvändiga och önskvärda för kraftbolag som tar samhällsansvar. En annan och helt avgörande faktor för oss som elproducent – ur klimat- och miljöperspektiv – är att använda en tillverkningsteknik som möjliggör utvinning av förnybar energi i princip utan utsläpp i miljön. Klimatförändringen i världen är en av de viktigaste miljöfrågorna i vår tid och där kan vattenkraften bidra till förbättring både på nationell och global nivå.

Sveriges energiförsörjning har, till stor del, skiftat från fossila bränslen till vattenkraft och kärnkraft vilket medfört att Sverige idag tillhör de som släpper ut minst koldioxid bland OECD-länderna. Globalt sett ser bilden annorlunda ut, där omkring 80 procent av energin som används i världen består av fossila bränslen. Vattenkraften är dessutom lätt att reglera vilket underlättar utbyggnaden av annan elproduktion som inte kan regleras, såsom förnybar vindkraft och solkraft. Vattenkraften är de facto en möjliggörare för ett ökat inslag av annan och förnybar elproduktion i vårt elsystem. Vi bidrar helt enkelt till mer klimatneutral elproduktion via våra vattenkraftverk i Sverige. 

Läs mer på energimyndigheten om miljöåtgärder i vattenkraften här