Därför behöver vi redan idag börja undersöka hur dagens kärnkraft ska kunna kompletteras och så småningom ersättas med ny kärnkraft. Hur ser då framtidens kärnkraft ut?

För att minska utsläppen behöver vi kärnkraften

Om världen ska klara av att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader är det väldigt ont om tid. Den fossila energin från kol, olja och gas måste snabbt ersättas. Genom att elektrifiera transportsektorn och alla industriella processer som idag förlitar sig på fossila bränslen kan vi nå målet. Då kommer Sverige behöva en elproduktion som är kanske dubbelt så hög som idag. Det kommer inte att lyckas om vi inte investerar stort i alla fossilfria kraftslag.

Nästa generations kärnkraft

Hör Janne Wallenius berätta om fjärde generationens kärnkraft och varför kärnkraften har en plats i framtidens energisystem.

Framtidens kärnkraft är här

Det är lätt att tro att all kärnkraft är en och samma sak, men i själva verket är det en rad olika teknologier som alla har en sak gemensamt, de bygger på klyvning av atomkärnor (fission) för att frigöra stora mängder energi. Sedan 1950-talet då den första kommersiella reaktorn togs i drift har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Dagens reaktorer, som tillhör den andra eller tredje generationen, är väsentligt mer tekniskt avancerade än den första generationen.

Samtidigt har dagens kärnkraftsreaktorer vissa begränsningar. Reaktorerna utnyttjar till exempel bara en halv till en procent av energiinnehållet i uranet. Uran är en ändlig resurs och det radioaktiva avfallet från reaktorerna måste lagras på ett säkert sätt i 100 000 år innan strålningen från det helt har klingat av. Dessutom är det kostsamt att bygga nya kärnkraftverk. Men forskare utvecklar nu nästa generations kärnkraft som kommer att bli effektivare och säkrare och finnas tillgängliga till en lägre kostnad än idag.

Image
Infografik

Fjärde generationens kärnkraft ska kunna utnyttja kärnbränslet 100 gånger mer effektivt än vi gör idag. Det avfall som till sist återstår behöver slutförvaras i några århundraden istället för dagens 100 000 år. Det kärnbränsle som vi vet finns tillgängligt i dag skulle räcka till att försörja hela världen med el i tusen år.

Gen IV finns än så länge endast på designstadiet. Samtidigt arbetar många aktörer nu med att använda de landvinningar som gjorts i utvecklingsarbetet med Gen IV i mer småskaliga reaktorer, så kallade SMR. SMR behöver dock inte bygga på fjärde generationens teknologi. Det är tvärtom vanligare att man bygger vidare på tredje generationen, men i en mindre och mer flexibel skala.

Image
Framtidens kärnkraft är redan här

Ny kärnkraft i världen

Utöver utveckling av framtidens kärnkraft investeras det stort i kommersiella reaktorer runtom i världen. För närvarande finns det 444 reaktorer i drift på global nivå, och ytterligare 56 stycken byggs, varav 18 stycken i Kina, och 6 stycken i EU (inkl. Storbritannien).

Sedan år 2000 har drygt 100 nya kärnkraftsreaktorer börjat producera ny fossilfri el. Tillsammans producerar dessa reaktorer cirka 600 TWh fossilfri el om året. För varje kilowattimme fossilfri el minskar utsläppen av koldioxid med minst ett kilo, om den ersätter el från kolkraft. Därmed bidrar dessa reaktorer med en utsläppsminskning på 600 miljoner ton koldioxid om året. I jämförelse var de totala svenska utsläppen knappt 50 miljoner ton år 2020.

Kärnkraftsförespråkare + klimatkämpe = sant?

Historiskt sett har många inom miljörörelsen varit emot kärnkraft. Istället har man förespråkat vind- och solkraft. Men i dag har många insett att vi kommer att behöva både energikällor som sol, vind, vatten och kärnkraft om vi ska kunna minska utsläppen tillräckligt snabbt för att förhindra en temperaturökning över 1,5 grader. I länder där man hastigt har avvecklat kärnkraften kan vi konstatera att framförallt gaskraft har tagit en större roll, helt enkelt för att vind- och solkraft inte kan fylla samma funktion som kärnkraft eller vattenkraft.

Ett exempel på en miljö- och klimatkämpe som kommit att bli kärnkraftsförespråkare är Kirsty Gogan, global chef och en av grundarna av organisationen Energy for Humanity. Energy for Humanity är en frivilligorganisation som strävar efter att alla människor på jorden ska ha tillgång till fossilfri el. Deras budskap är att sol- vind- och kärnkraft alla behövs om vi ska kunna klara klimathotet. Kirsty Gogan menar att konsekvensen av att vara motståndare till kärnkraft tyvärr är att man indirekt gynnar kolkraften och andra fossila alternativ, eftersom de i dag är de enda kraftslagen som kan bidra med stabilitet i elsystemet på samma sätt som kärnkraften. Den främsta prioriteringen för en klimatkämpe borde vara att bidra till en kraftig och snabb utsläppsminskning för att kunna stoppa temperaturhöjningen innan det är för sent.

Om vi utnyttjar kärnkraft och förnybara kraftslag parallellt har vi på riktigt en chans att åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs. Med ett fossilfritt elsystem som utnyttjar modern teknik kan elen spela en ännu viktigare roll i vårt samhälle, hjälpa människor att utvecklas och ta sig ur fattigdom och möjliggöra nya innovationer som förenklar våra liv.

Utsläppen ökar – krafttag krävs

Under 2020 beräknade man att de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen och industrin minskade med cirka 7 procent, till 34 miljarder ton koldioxid. Det är den största minskningen sedan åren efter andra världskriget, men utsläppen är fortfarande högre än vad de var 2010. Det är fortfarande osäkert om de globala utsläppen har nått sin topp, eller om 2020 var ett undantag. Det kommer att krävas betydligt fler och kraftfullare åtgärder om världen ska kunna leva upp till det mål som sattes på en uppvärmning som stannar under 2 grader.

Om vi ska lyckas minska utsläppen med enbart sol- och vindkraft måste vi komma upp i en tio gånger så hög investeringstakt som i dag. Att öka investeringarna så kraftigt är väldigt utmanande och kommer att kräva bidrag från alla fossilfria kraftslag. Att helt förlita sig på väderberoende kraftslag som sol och vind är inte kostnadseffektivt eftersom det kommer att krävas en stor överkapacitet för att garantera elleveranserna även dagar när det inte blåser eller solen skiner. Det är här kärnkraften kommer in - ett fossilfritt kraftslag som kan bidra till att trygga världens elförsörjning även i framtiden.

Visste du att...

Image
Framtidens kärnkraft
Image
Framtidens kärnkraft
Image
Framtidens kärnkraft

Vi ser till att Sverige har både baskraft och reglerkraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras el via vattenkraft, kärnkraft och och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk är spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder och står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk. Uniper äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som nu avvecklas och rivs i linje med politiska beslut.

Relaterat innehåll

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften.

Det senaste årtiondet har det hänt mycket inom kärnkraften, och många innovativa projekt för att kärnkraften ska fortsätta kunna vara en viktig del i framtidens fossilfria energisystem håller på att bli verklighet. En sådan innovation är SMR, ”Small Modular Reactor”, som översatt till svenska helt enkelt blir ”liten modulär reaktor”.

Rotationsenergi är nyckeln till stabilitet i elsystemet.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.